fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Audentese spordivaldkonna privaatsuspoliitika

Audentese spordivaldkonna privaatsuspoliitika

Hindame Audentese spordivaldkonna teenuste osutamisel kõrgelt Sinu privaatsust. Meie privaatsuspoliitika aitab Sul mõista, miks ja kuidas me isikuandmeid töötleme ning millised on Sinu õigused seoses isikuandmetega.

See privaatsuspoliitika kohaldub Sulle, kui

 • oled meie lepinguline klient;
 • kasutad meie teenuseid ilma kliendilepinguta, näiteks korrapääsme, perioodikaardi, kellegi teise (näiteks tööandja) sõlmitud lepingu alusel, Sinu laps osaleb ujumiskursusel, laagris, või
 • oled avaldanud soovi saada koostööpartnerite pakkumisi.

Isikuandmete vastutavad töötlejad on vastavalt kliendisuhtele ja tarbitavale teenusele MTÜ Audentese Spordiklubi (edaspidi klubi) (Tondi 84/2, 11316 Tallinn; e-post [email protected]) või AS Audentes (edaspidi klubi) (Tondi 84/1, 11316 Tallinn; e-post [email protected]).

 

Milliseid isikuandmeid töötleme

Töötleme viit tüüpi isikuandmeid

 • üldandmed on ees- ja perekonnanimi, isikukood, profiilipilt ning tudengikaardi või õpilaspileti kehtivus;
 • kontaktandmed on telefoninumber, e-posti aadress, elukoha aadress ja suhtluskeel;
 • terviseandmed on andmed inimese tervisliku seisundi kohta (nt menüü piirangud, koroonaviiruse vaktsineerimiskuuri läbimine, COVID-19 haiguse läbipõdemine jne);
 • turvakaamera salvestised on isikute ja vara kaitseks kasutatava turvakaamera salvestised;
 • muud andmed on ostetud teenuste ja kaupade ning rikkumiste andmed.

 

Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Lähtume isikuandmeid töödeldes õiguslikest alustest, milleks on kas

 • lepingu täitmise (sealhulgas teenuse osutamise) vajadus;
 • seadusest tulenev kohustus;
 • õigustatud huvi või
 • kliendi, lapsevanema või vähemalt 18-aastase noore nõusolek.

 

Lepingu täitmiseks (sealhulgas teenuste osutamiseks) vajalik andmetöötlus

Näiteks:

Töödeldavad isikuandmed
Töötlemise eesmärk Üldandmed Kontaktandmed Terviseandmed Turvakaamera salvestised Muud andmed
Lepingueelne suhtlus: pakkumiste küsimine ja avalduste esitamine ning nendele vastamine + +
Kliendisuhte loomine kliendilepingu, perioodikaardi või proovitreeningu alusel või ujumiskursuste ja laagrite korral + +
Kliendisuhte hoidmine ja arendamine: treeningupuhkus, lepingu või kliendikaardi ümbervormistamine, rühmatreeningule registreerimine, uue hooaja noortetreeningute tunniplaani edastamine ning statistika sporditeenuse paremaks juhtimiseks + + +
Arveldused: arvete koostamine ja saatmine ning maksete kogumine + + +
Teenuste osutamist mõjutavate asjaolude ja sündmuste haldamine: info edastamine, kaebuste lahendamine, nakkusohutuse kontrollimine + + +
Kliendi tuvastamine +

 

Seadustest tulenev andmetöötlus
Kui andmete töötlemise kohustus tuleneb seadusest, siis ei saa klubi ega klient seda mõjutada. Seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks töötleme andmeid järgmistel eesmärkidel.

Näiteks:

Töödeldavad isikuandmed
Töötlemise eesmärk Üldandmed Kontaktandmed Terviseandmed Turvakaamera salvestised Muud andmed
Raamatupidamine (sealhulgas alusdokumentide säilitamine) + + +
Andmekaitse inspektsiooni ja andmesubjekti teavitamine isikuandmetega seotud rikkumisest + + +
Avaliku võimuorgani ja riigiasutuse infopäringule vastamine + + +

 

Õigustatud huvist lähtuv andmetöötlus
Õigustatud huvil põhineva andmetöötluse eesmärk on

 • arendada meie teenuseid ja tooteid, muutes neid paremaks;
 • kaitsta vara, kliente ja töötajaid;
 • teha statistikat ja langetada selle põhjal otsuseid.

Õigustatud huvi alusel toimuvaks andmetöötluseks ei ole me ühegi seaduse ega lepinguga kohustatud, aga me ei vaja selleks ka kliendi või lapsevanema nõusolekut. Samas on Sul õigus küsida meilt selgitusi ja esitada vastuväide, kui leiad, et nende andmete töötlemine alltoodud eesmärkidel riivab Sinu õigusi.

Näiteks:

Töödeldavad isikuandmed
Töötlemise eesmärk Üldandmed Kontaktandmed Terviseandmed Turvakaamera salvestised Muud andmed
Teenuste haldamine ja arendamine + + +
Audentese-sisene andmevahetus + + +
Vara, töötajate ja klientide ning andmete kaitse +
Turundustegevus + + +
Kliendisuhte hoidmine ja arendamine: klienditeenindus ning infovahetus + +

Lisaks ülaltoodud eesmärkidele võime õigustatud huvi alusel töödelda andmeid ka muul eesmärgil, kui see on mõistlikus seoses meie põhitegevusega ja vajalik selle arendamiseks.

 

Kliendi nõusolekul põhinev andmetöötlus
Selleks et võiksime edastada Sulle näiteks uudiskirju ja saata just Sinu ja Sinu lapse vajadustest lähtuvaid pakkumisi, vajame Sinu nõusolekut. Võid nõusoleku alati tagasi võtta, teavitades meid sellest kirjalikult klubis kohapeal, vastavalt kliendisuhtele ja tarbitavale teenusele e-posti aadressil [email protected] või [email protected].

Näiteks:

Töödeldavad isikuandmed
Töötlemise eesmärk Üldandmed Kontaktandmed Terviseandmed Turvakaamera salvestised Muud andmed
Otseturundus (e-kirjad, pakkumised jms) + + +
Treeningutel, laagrites, võistlustel ja üritustel jäädvustatud fotode ja videote kajastamine Audentese kodulehel, sotsiaalmeedias või muus taolises infokanalis +
Klubi esindamisega (võistlustel jms) info avaldamine Audentese kodulehel, sotsiaalmeedias või muus taolises infokanalis +
Klubi teenuste kasutamiseks nakkusohutuse tõendamine +

Pildistamine või muu salvestamine treeningutel, laagrites, võistlustel ja üritustel
Isikute nõusolekut ei küsita treeningutel, laagrites, võistlustel ja üritustel pildistamiseks või salvestamiseks, kui nende iseloomust tulenevalt on pildistamine ja salvestamine eeldatav.

 

Andmetöötlus väljaspool Audentest

Väljastpoolt Audentest pääsevad Sinu andmetele ligi üksnes

 • isikud, kes osutavad meile teenuseid, ehk majandustarkvara, IT haldus- ja hooldusteenuse ning meiliserveri teenuse pakkuja, veebilehe haldaja, audiitor, jurist, andmeanalüüsi tarkvara arendaja ning inkassoteenuse pakkuja, kellega sõlmime kliendi isikuandmeid kaitsva andmetöötluse ja -kaitse lepingu;
 • avalikud võimuorganid ja valitsusasutused, näiteks politsei, kohtud, häirekeskus ning andmekaitse inspektsioon. Neile edastame Sinu andmeid ainult juhul, kui mõni seadus kohustab meid seda tegema.

Me ei edasta Sinu isikuandmeid väljapoole Euroopa majanduspiirkonda ega riikidesse, mille kohta ei ole direktiivi 95/46/EÜ artikli 25 lõike 6 või selle järglasdokumendiks oleva isikuandmete kaitse üldmääruse (EL) 2016/679 artikli 45 lõike 1 alusel kaitse piisavuse otsust tehtud.

 

Isikuandmete säilitamise aeg

Me hoiame Sinu isikuandmeid alles seni, kuni seadus meid selleks kohustab või kuni on saavutatud nende andmete kasutamise eesmärk.

Näiteks:

Säilitamise aeg Näited
Üks kuu (peale seda algab ülesalvestamine) Turvakaamera salvestis
Kuus kuud Andmed isiku kohta, kes on küsinud pakkumist või teinud muid päringuid, kuid kellega kliendilepingut ei ole sõlmitud
Vastavalt seadusele või andmete kasutamise eesmärgi saavutamiseni Treeningtegevusega seotud andmed (võistluste protokollid, rekordid, kehalised katsed jms)
Seitse aastat koostöölepingu lõppemisest või lõpetamisest Raamatupidamise alusdokumendid ja vahetult sellega seotud dokumendid
Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni Andmed, mille töötlemiseks oled andnud nõusoleku (näiteks uudiskiri, pakkumised, piltide ja videote avaldamine, nakkusohutuse tõend jms)

 

Isikuandmete kaitse meetmed

Kaitseme Sinu isikuandmeid füüsiliste, tehniliste ja organisatoorsete meetmetega.

Kaitseme Sinu isikuandmeid vajalike füüsiliste meetmetega, muuhulgas
Rakendame järgmisi füüsilisi meetmeid: isikuandmeid sisaldavaid paberdokumente hoiame ruumis ja kapis, mis on lukustatud või arhiivis ning millele pääsevad oma tööülesannete täitmiseks ligi vaid kindlad töötajad. Kasutusele on võetud meetmed, et kaitsta andmete töötlemise ruume ja IT-süsteeme tule, ülekuumenemise, vee, voolukõikumiste ning voolukatkestuste eest.

Kaitseme Sinu isikuandmeid vajalike tehniliste meetmetega, muuhulgas
rakendame järgmisi tehnilisi meetmeid:

 • kasutame videovalvet;
 • kõik tööarvutid on kaitstud parooli alusel avaneva ekraanisäästjaga;
 • IT-süsteem lukustab kasutajatunnuse, kui ebaõnnestunud sisenemiskatsete arv ületab kindla piiri;
 • eriti ohustatud süsteemid – näiteks sülearvutid ja nutitelefonid – on piisavalt hästi kaitstud (kasutame näiteks krüpteerimist, VPN-ühendust jms).

Kaitseme Sinu isikuandmeid vajalike organisatoorsete meetmetega, muuhulgas
rakendame järgmisi organisatoorseid meetmeid:

 • igale IT-süsteemide kasutajale on määratud roll ja profiil;
 • kui töötaja lõpetab Audentesega töölepingu, siis tema ligipääsuõigus tühistatakse;
 • avalikest ruumidest ei pääse ilma volituseta ruumidesse, kus töödeldakse isikuandmeid;
 • ettevõttevälise teenusepakkujaga, kes töötleb klubi klientide isikuandmeid, sõlmime lepingu, milles teenusepakkuja kohustub kaitsma isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust ning töötlema isikuandmeid kohalduvate õigusaktide järgi.

 

Sinu õigused seoses isikuandmetega

Õigus isikuandmetega tutvuda

Sul on õigus teada,

 • milliseid andmeid oleme Sinu ja Sinu lapse kohta kogunud;
 • mis eesmärgil neid töötleme;
 • kellele andmed avalikustame;
 • kui kaua andmeid säilitame;
 • millistel tingimustel saad oma isikuandmeid parandada ja kustutada või nende töötlemist piirata.

Vastame Sinu päringule 30 päeva jooksul.

Õigus andmeid parandada
Sa võid nõuda enda isikuandmete parandamist, juhul kui need on ebaõiged või puudulikud.

Õigus andmeid kustutada
Sul on õigus nõuda, et kustutaksime Sinu isikuandmed. See õigus tekib eelkõige siis, kui nende andmete töötlemise aluseks on meie õigustatud huvi või Sinu antud nõusolek.

Õigus töötlemist piirata
Sul on õigus piirata oma isikuandmete töötlemine teatud ajaks isikuandmete kaitse üldmääruses toodud juhtudel, eelkõige kui oled esitanud andmetöötluse asjus vastuväite.

Õigus esitada vastuväidet
Sa võid esitada vastuväite sellisele andmetöötlusele, mille aluseks on õigustatud huvi. Pärast vastuväite saamist lõpetame Sinu isikuandmete töötlemise, v.a juhul, kui meil on võimalik tõendada, et töötleme neid andmeid mõjuval ja õiguspärasel põhjusel.

Õigus andmeid üle kanda
Juhul kui isikuandmete töötlemine põhineb Sinu nõusolekul või meiega sõlmitud lepingul ja me töötleme andmeid automatiseeritult, siis on Sul õigus saada enda isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul. Samuti võid nõuda, et Audentes edastaks andmed otse teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik (st teine teenusepakkuja saab neid edastataval kujul vastu võtta).

 

Turvakaamera kasutamine

Kasutame turvakaameraid selleks, et kaitsta klubi, tema töötajaid ja kliente ning nende vara. Turvakaamerad on paigutatud ruumidesse selliselt, et jälgimisalasse jäävad teeninduslett, garderoobide sissepääsud, treeningusaalid, ujula ja parkla.

Videojälgimise põhitingimused on järgmised:

 • kaamerate kasutamise õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi;
 • jälgimissüsteem on statsionaarne ja digitaalne ning võimaldab pilti suurendada;
 • me edastame seadusest tuleneva nõude korral salvestise vastava nõudeõigusega avalikele võimuorganitele ja valitsusasutustele;
 • jälgimissüsteemile pääsevad ligi administraatorid, IT-juht, haldusjuht ja majandusjuhataja;
 • salvestistele pääsevad ligi IT-juht, haldusjuht ja majandusjuhataja;
 • salvestist säilitame ühe kuu, seejärel kirjutab videosüsteem selle automaatselt üle;
 • salvestamine toimub ööpäev läbi;
 • jälgimisel kasutame ka salvestamist ja järelvaatamist;
 • jälgimissüsteemiga kogutavad andmed on kaitstud: salvestised asuvad meie serveriruumi kõvakettal, millele pääsevad ligi IT-juht, haldusjuht ja majandusjuhataja.

Kuidas saad tutvuda enda kohta kogutud andmetega?

Enda kohta kogutud andmetega tutvumiseks pöördu meie poole vastavalt kliendisuhtele ja tarbitavale teenusele e-posti aadressil [email protected] või [email protected].

Turvakaamera salvestiste puhul arvesta sellega, et

 • säilitame neid vaid ühe kuu;
 • teiste salvestisele jäädvustatud isikute õiguste ja huvide kaitsmiseks peame muutma nad videol tuvastamatuks, mistõttu ei saa me salvestisega tutvumist võimaldada kohe. Kulutused, mis on vajalikud, et muuta teised jäädvustatud isikud salvestisel tuvastamatuks, tasub salvestise väljanõudja.

Lisainfo
Kui soovid oma isikuandmete või õiguste kohta lisateavet, siis pöördu meie poole vastavalt kliendisuhtele ja tarbitavale teenusele e-posti aadressil [email protected] või [email protected].

Jalus