fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Õppekava

Õppekava koostamisel ja arendamisel oleme lähtunud kehtivatest õigusaktidest ja üldhariduse strateegilistest dokumentidest, väärtuslikest ja sobivatest koolikogemustest, Audentese erakooli arengukavast ja e-gümnaasiumi arengukavast, kus on kirjeldatud huvipoolte ootused ja vajadused ning määratletud peaeesmärgid ja prioriteetsed tegevusvaldkonnad.

E-gümnaasium

  • toetab õppija individuaalset ja sotsiaalset kujunemist;
  • arendab õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust;
  • pöörab rohkem tähelepanu võtmepädevuste ja probleemilahendusoskuse edendamisele;
  • toetab iga õpilase arengut tõhusa tagasiside andmise süsteemiga;
  • soodustab õpetajate koostööd, et eri ainete õppesisu oleks lõimitud;
  • rakendab tulemuslikult digitehnoloogiat: tänu sellele on õppimisvõimalused paindlikud ning õpilane õpib töötama virtuaalses ruumis, otsides, taasesitades ja analüüsides andmeid;
  • valmistab ette elukestvaks õppeks ja aitab meeles pidada elukestva õppe kolme põhimõtet (VVV).


Elukestva õppe kolm põhimõtet (VVV)

  • vastutus: inimene mõistab, et õppimine ja enesearendamine on tema enda teadlik valik ning vastutus;
  • vajadused: õpe lähtub õppija huvidest ja võimetest, toetab tema arengut ning arvestab tööturu vajadustega;
  • võimalused: elukestva õppe süsteem pakub kvaliteetseid, tänapäevaseid ja paindlikke õpivõimalusi.

 

Jalus