fbpx
Otsi
 

Õppekava

Õppekava koostamisel ja arendamisel oleme lähtunud kehtivatest õigusaktidest ja üldhariduse strateegilistest dokumentidest, väärtuslikest ja sobivatest koolikogemustest, Audentese erakooli arengukavast ja e-gümnaasiumi arengukavast, kus on kirjeldatud huvipoolte ootused ja vajadused ning määratletud peaeesmärgid ja prioriteetsed tegevusvaldkonnad.

E-gümnaasium

  • toetab õppija individuaalset ja sotsiaalset kujunemist;
  • arendab õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust;
  • pöörab rohkem tähelepanu võtmepädevuste ja probleemilahendusoskuse edendamisele;
  • toetab iga õpilase arengut tõhusa tagasiside andmise süsteemiga;
  • soodustab õpetajate koostööd, et eri ainete õppesisu oleks lõimitud;
  • rakendab tulemuslikult digitehnoloogiat: tänu sellele on õppimisvõimalused paindlikud ning õpilane õpib töötama virtuaalses ruumis, otsides, taasesitades ja analüüsides andmeid;
  • valmistab ette elukestvaks õppeks ja aitab meeles pidada elukestva õppe kolme põhimõtet (VVV).


Elukestva õppe kolm põhimõtet (VVV)

  • vastutus: inimene mõistab, et õppimine ja enesearendamine on tema enda teadlik valik ning vastutus;
  • vajadused: õpe lähtub õppija huvidest ja võimetest, toetab tema arengut ning arvestab tööturu vajadustega;
  • võimalused: elukestva õppe süsteem pakub kvaliteetseid, tänapäevaseid ja paindlikke õpivõimalusi.

 

Jalus