fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Õpilasesinduse põhikiri

 Õpilasesinduse põhikiri

1. Üldsätted
1.1. Õpilasesinduse (edaspidi ÕE) tegevuse aluseks on kooli ÕE põhikiri.
1.1.1. Põhikirja võtab vastu ÕE koosolek lihthäälteenamusega.
1.1.2. Põhikiri jõustub pärast selle kinnitamist direktorite poolt.
1.2. Audentese erakooli ja Audentese spordigümnaasiumi õpilasesindus (edaspidi ÕE) on valitud õpilaskonna poolt.
1.3. ÕE on kooli õpilaskonna vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab õpilasaktiivi.
1.4. ÕE-sse võivad kuuluda kõikide Audentese erakooli ja Audentese spordigümnaasiumi 5.–12. klasside õpilaste esindajad.
1.5. ÕE lähtub oma tegevuses ÕE põhikirjast, koolide põhikirjadest, kokkulepetest kooli juhtkonna ning ÕE vahel, Eesti Vabariigi seadustest ja heast tavast.
1.6. ÕE esindab õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
1.7. ÕE ei ole juriidiline isik. ÕE-l on vastavalt kokkuleppele kooli juhtkonnaga õigus kasutada kooli kui haridusasutuse rekvisiite (tempel, blankett jne) ning kooli arveldusarvele kantud ÕE-le sihtotstarbeliselt eraldatud raha.
1.8. ÕE on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.
1.9. ÕE koosneb liikmeskonnast ja juhatusest.

2. Tegevuse sisu
2.1. ÕE ülesanneteks on
2.1.1. kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
2.1.2. aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
2.1.3. aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
2.1.4. kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja kooli juhtkonnaga;
2.1.5. järgida, edendada ja algatada kooli traditsioone;
2.1.6. pakkuda õpilastele vaba aja sisustamise võimalusi, algatada ja korraldada mitmesuguseid sündmusi ja projekte;
2.1.7. toetada koolinoorte ühiskondlikku aktiivsust;
2.1.8. esindada kooli õpilasi kohaliku omavalitsuse ja riigi tasandil.
2.2. ÕE-l on õigus
2.2.1. osaleda kooli õppetöö ja tegevuse korraldamisel;
2.2.2. osaleda koolisisestel nõupidamistel ja koosolekutel vastavalt kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
2.2.3. osaleda Audentese Erakooli ja Spordigümnaasiumi õppenõukogul vastavalt vajadusele;
2.2.4. kokkuleppel kooli juhtkonnaga kasutada tasuta kooli ruume ja territooriumi, saada koolilt materiaalseid vahendeid ja tuge oma tegevuse korraldamiseks;
2.2.5. viia läbi küsitlusi õpilaste seas ja analüüsida nende tulemusi, sellest tulenevalt teha ettepanekuid asjaomastele isikutele;
2.2.6. astuda nii Eestis kui ka välismaal asuvate ühingute või liitude liikmeks, mille tegevus on kooskõlas ÕE tegevuse eesmärkidega;
2.2.7. seista hea õpilaste õpimotivatsiooni ja õpikeskkonna kvaliteedi eest;
2.2.8. nõustada kooli juhtkonda, õppenõukogu ja hoolekogu koolielu puudutavates küsimustes;
2.3. ÕE-l on kohustus
2.3.1. a) mitte sekkuda õppeprotsessi ega ignoreerida õppemetoodikat, küll aga teha ettepanekuid või esitada oma arvamus selle parandamiseks või muutmiseks;
2.3.2. b) oma tegevusega olla kooskõlas Audentese erakooli ja Audentese spordigümnaasiumi põhikirja ja kodukorraga ning kehtivate Eesti Vabariigi seadustega;
2.3.3. c) anda kooli juhtkonnale ülevaade oma tegevusest iga õppeaasta lõpus.

3. Sisekorraldus
3.1. ÕE liikmed kinnitatakse avalduste alusel iga õppeaasta alguses.
3.2. ÕE tegevus toimub vastavalt kokkuleppele nii tundide ajal kui ka tundide väliselt.
3.3. ÕE koosolekud
3.3.1. Õppeaasta esimene koosolek viiakse läbi septembrikuu esimese kahe nädala jooksul. Esimese koosoleku kutsub kokku ja organiseerib kooli juhtkonna esindaja, üldjuhul huvijuht.
3.3.2. ÕE juhatus kutsub ÕE koosolekuid kokku vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kaks korda õppeveerandi jooksul.
3.3.3. Koosolek kutsutakse kokku, kui seda soovib kaks kolmandikku ÕE liikmetest, kooli juhtkond või ÕE juhatus ja sellest teatatakse ette vähemalt kolm päeva ÕE stendil ja infolistis.
3.3.4. Koosolekut juhatab president, tema puudumisel asepresident, viimase puudumisel kooli juhtkonna esindaja, kelleks on üldjuhul huvijuht.
3.3.5. Koosolek on alati otsustusvõimeline.
3.4. ÕE võtab otsuseid vastu kohalolijate lihthäälteenamusega.
3.4.1. Igal ÕE liikmel on üks hääl.
3.4.2. Puuduv liige võib oma hääle edastada kirjaliku volitusega.
3.4.3. ÕE otsused võetakse vastu avaliku hääletamise teel, välja arvatud
a) kõik isikuvalimised, mis viiakse läbi salajase hääletuse teel;
b) kui otsuse salajast hääletamist nõuab vähemalt üks ÕE liige.
3.4.5. Võrdsete häälte jagunemise korral on otsustavaks ÕE presidendi hääl.
3.5. Kõik ÕE koosolekud protokollitakse, otsused fikseeritakse protokollis. Protokollile kirjutavad alla president ja protokollija.
3.6. ÕE koosoleku protokollid säilitatakse.
3.7. ÕE pädevuses on
3.7.1. juhatuse valimine;
3.7.2. kõigi põhikirja punktide täitmine.

4. Liikme õigused ja kohustused
4.1. ÕE liige on kohustatud oma klassi ÕE-s toimuvast informeerima.
4.2. ÕE liikmel on õigus pöörduda arupärimisega juhatuse poole.
4.3. ÕE liige võib igal ajal ÕE-st lahkuda, esitades selleks lahkumisavalduse.
4.4. ÕE liikme võib juhatus esindusest välja arvata
4.4.1. a) tema vähese aktiivsuse tõttu;
4.4.2. b) kui ta kahjustab kooli või ÕE mainet;
4.4.3. c) kui tema teod on vastuolus ÕE põhikirja, kooli põhikirja, EV seaduste või hea tavaga.
4.5. ÕE liige on kohustatud
4.5.1. täitma talle usaldatud ülesannet;
4.5.2. teavitama kooli territooriumil kooli kodukorra või hea tavaga vastuolus olevatest tegevustest kooli juhtkonda või õpetajat;
4.5.3. osa võtma kõigist ÕE koosolekutest, mõjuval põhjusel puudumisest eelnevalt teavitama juhatust;
4.5.4. täitma ÕE põhikirja ja seda austama, olema oma tegevusega eeskujuks kogu õpilaskonnale.

5. Juhatus
5.1. ÕE juhatus koosneb presidendist, asepresidendist ja sekretärist.
5.2. President ja asepresident valitakse ÕE liikmete poolt lihthäälteenamusega. Sekretäri määrab ÕE liikmete hulgast ametisse president.
5.3. Juhatuse korralised koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Juhatuse koosolekut on õigus kokku kutsuda presidendil, asepresidendil ja kooli juhtkonna esindajal.
5.4. Juhatuse koosolekuid juhib president, tema puudumisel asepresident.
5.5. Igal juhatuse liikmel on otsustamiseks üks hääl.
5.6. Juhatuse ülesanded on
5.6.1. jälgida ÕE otsuste elluviimist;
5.6.2. esindada ÕE-d kooli juhtkonna, õppenõukogu või hoolekogu juures;
5.6.3. võtta vastu otsuseid kooli juhtkonna, õppenõukogu, hoolekogu, ÕE esindajate ja kooli õpilaste ettepanekute elluviimiseks;
5.6.4. ÕE koosoleku otsusel arutada läbi ja volitada esimehi alla kirjutama kokkulepetele kooli juhtkonnaga;
5.6.5. täita kooli juhtkonnaga sõlmitud kokkuleppeid;
5.6.6. kooskõlas kooli juhtkonnaga teha otsuseid tunni- ja kooliväliste ürituste korraldamiseks;
5.6.7. kinnitada korjanduste ja annetuste teel saadud ning kooli eelarves ettenähtud raha ja mitterahaliste vahendite kasutamine.

6. President
6.1. President valitakse ÕE liikmete poolt salajasel hääletusel üheks aastaks. Valituks osutumiseks on vajalik lihthäälteenamus.
6.2. Presidendi ülesandeks on koordineerida ÕE tegevust ning juhatuse tööd.
6.3. Presidendi pädevuses on
6.3.1. esindada õpilaskonda aktustel ja vastuvõttudel;
6.3.3. määrata juhatust esindama käesolevas asjas kompetentne inimene.
6.4. Presidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha kaks kolmandikku ÕE liikmetest, kui
6.4.1. a) president ei ole võimeline ametikohustusi täitma oma vähese aktiivsuse, tervisliku seisundi, õppeedukuse tõttu vm põhjusel;
6.4.2. b) presidendi tegevus ei vasta ÕE põhikirjale, kooli põhikirjale või ta ei täida või rikub talle antud volitusi või koolijuhtkonnaga sõlmitud kokkulepete tingimusi;
6.4.3. c) presidendi tegevus kahjustab kooli või ÕE mainet.

7. Asepresident
7.1. Asepresidendiks saab presidendi valimistel teiseks tulnud kandidaat. Teise kandidaadi puudumisel valitakse asepresident ÕE liikmete hulgast lihthäälteenamusega.
7.2. Asepresident valitakse ametisse üheks aastaks.
7.4. Presidendi puudumisel täidab asepresident kõiki presidendi kohustusi.
7.5. Asepresident võib esindada ÕE liikmeid vastavate volituste alusel.
7.6. Asepresidendi ennetähtaegse vabastamise või asendamise ettepaneku võib teha kaks kolmandikku ÕE liikmetest samadel asjaoludel, kui toimub esimehe ennetähtaegne vabastamine või asendamine (6.4.1.–6.4.3.).

8. Sekretär
8.1. Sekretäri määrab ametisse president üheks aastaks. Sekretäriks saab määrata vabatahtliku ÕE liikme.
8.2. Sekretäri ülesandeks on
8.2.1. toetada presidenti protokollilistes ülesannetes ja asjaajamises;
8.2.2. esindada ÕE-d Eesti Õpilasesinduste Liidus.

9. Tegevuse lõpetamine
9.1. Põhjendatud ettepaneku ÕE tegevuse lõpetamiseks võib teha kaks kolmandikku ÕE liikmetest, kooli juhtkond, samuti kaks kolmandikku kooli õpilaskonnast.
9.2. Ettepanek peab olema põhjendatud ja esitatud peavad olema ettepanekud ÕE jätkamise suunast, sihtotstarbeliste summade kasutamisest või üleandmisest.

30.09.2015
Õpilasesinduse juhatuse president Madli Rahuvarm
Audentese erakooli direktor Ahto Orav
Audentese spordigümnaasiumi direktor Priit Ilver

Jalus