fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.
Otsi
 

Õppemaks ja lisanduvad tasud 2022/2023. õppeaastal

Maksetähtpäev Õppemaks
Muud õppimist toetavad teenused Spordipakett
I kooliaste   (I–III klass) II kooliaste (IV–VI klass) III kooliaste (VII–IX klass)  IIII kooliaste    (IIX klass)  III kooliaste     (I–VI klass)
5. mai 2022 (või 10 päeva pärast lepingu sõlmimist)
360 € 375 € 390 € 0 € 0 €
5. august 2022 150 € 155 € 160 € 95 € 85 €
5. september 2022 150 € 155 € 160 € 95 € 85 €
5. oktoober 2022 150 € 155 € 160 € 95 € 85 €
5. november 2022 150 € 155 € 160 € 95 € 85 €
5. detsember 2022 150 € 155 € 160 € 95 € 85 €
5. jaanuar 2023 150 € 155 € 160 € 95 € 85 €
5. veebruar 2023 150 € 155 € 160 € 95 € 85 €
5. märts 2023 150 € 155 € 160 € 95 € 85 €
5. aprill 2023 150 € 155 € 160 € 95 € 85 €
Kokku *Õppemaks kokku 1710 €
*Õppemaks kokku 1770 €  *Õppemaks kokku 1830 € Muud õppimist toetavad teenused  kokku 855 €
Spordipakett kokku 765 €

Alus: Audentese Koolide SA juhatuse otsus 14.03.2022 p 2 ja 3.

*Kui õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsus maksab Audentese erakoolile lapse eest lisatoetust, siis selle summa võrra konkreetse õpilase õppemaks väheneb. Kui õppeaasta keskel otsustab kohalik omavalitsus lisatoetuse summat või põhimõtteid muuta, siis kajastub ka see muudatus õppemaksus.

Vaatan kohalike omavalitsuste otsuseid täiendava lisatoetuse maksmise kohta.


Õppemaks

Õppemaksu ositi tasumise korral jaotub aastane summa kümneks osamakseks.

 • Esimene, teistest suurem osamakse on ettemaks, mis katab kooli ettevalmistusi uueks õppeaastaks (õppematerjalide ja õppevahendite hankimine, ruumide ettevalmistamine jms).
 • Ülejäänud üheksa osamakset katavad õppekava ulatuses vastava õppeaasta õppetöö korraldamise.

Maksja tasub õppemaksu lepingu eritingimustes määratud korras. Seejuures ei ole aastase õppemaksu summa kalendriaasta 12 kuu peale taandatult suurem kui 25 protsenti kuutöötasu alammäärast, mis on kehtestatud töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel.

Õppemaksuga kaetakse kooli õppekava ulatuses ettenähtud õppetöö läbiviimisega seotud kulud, mida ei kaeta muudest allikatest või riigipoolsete toetustega

 • kooli vastuvõtmise ja õppekorraldusega seotud tegevused;
 • kooli õppekava täitmiseks vajalike õpitegevuste läbiviimine ning selleks vajalike õppevahenditega (nt õpikud, kunstitarbed jms) varustamine (v.a õpilase isiklikku kasutusse jäävad õppevahendid ja õppematerjalid sh põhikooli töövihikud, personaalsed tugiõppe materjalid jms) ning
 • õppekavast tulenevate nõuete täitmine ja õpikeskkonna tagamine.

Õppemaks ei sisalda koolitoidu, koolivormi, spordiriietuse, toitlustamise, majutuse ega gümnaasiumi töövihikute ja teiste õpilase isiklikku kasutusse jäävate kooli poolt pakutavate täiendavate toetavate õppematerjalide maksumust. Need kulud tasub maksja kooli poolt kehtestatud tasumäärade alusel. Õppemaksu hulka ei arvata õppekavaväliste tegevuste kulusid, sh huvitegevuse ja pikapäevarühma kulusid ning ekskursioonide, kooli transpordi ja muude õppimist toetavate teenuste kulusid.


Muud õppimist toetavad ja õppekavavälised teenused

Muude õppimist toetavate teenuste tasudest kaetakse näiteks

 • väiksemad klassid, täiendavad keelerühmad ja tugitunnid;
 • täiendavad õppekäigud ja õpiüritused;
 • diferentseeritud ja personaalne õpe;
 • vabatahtlikud tugiteenused ja ühisüritused;
 • õppekavaväline või õpitegevusi toetav õpilaste transport (suusabuss, õppekäigud jms);
 • lisavõimalused vaba aja veetmiseks, puhkamiseks ja sportimiseks jmt vastavalt kooli kodukorrale;
 • muud õppekavavälised mugavus- ja lisaväärtusteenused.

Muude õppimist toetavate ja õppekavaväliste teenuste ning koolis käimisega seotud jooksvate teenuste (toitlustus, koolivorm, spordiriietus, huviringid, spordipakett, pikapäevarühm jms) osas arveldatakse eraldi lähtudes pakutavate teenuste iseloomust, teenuse tellimisest ja tarbimisest ning koolipidaja ja koostööpartnerite poolt kehtestatud hinnakirjast.


Spordipakett

Spordipakett on vabatahtlik ning sellega kaetakse

 • 1.–3. klassis kolm 60-minutilist erialast treeningtundi nädalas tennises, ujumises ja kergejõustikus;
 • 4.–6. klassis kolm 60-minutilist erialast treeningtundi nädalas akrobaatikas, kergejõustikus ja võistkondlikes sportmängudes.

Spordipaketi tasu kehtib juhul, kui õpilane vastab tingimustele, mille alusel Audentese spordiklubi saab Tallinna linnalt õpilase eest sporditegevuse toetust. Juhul kui Tallinna linn õpilase eest sporditegevuse toetust ei maksa, lisandub spordipaketi tasule 200 eurot õppeaasta kohta.


Soodustused

Õppemaksule, muudele õppimist toetavatele teenustele ning spordipaketi tasule on kehtestatud mitmesugused soodustused.

Õppemaksu ja lisanduvate teenuste eest tasumise tingimused on täpsemalt kirjas kooliga sõlmitavas koostöölepingus.


Arveldamine

Õppemaksu ja lisanduvate teenuste eest tasumine toimub arve alusel, mille saadame maksjale e-posti teel. Tasutud õppemaksult on maksjal õigus Maksu- ja Tolliameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust.

Soovitame arveid tasuda e-arve püsimakselepinguga. Lepingu sõlmimisel on vaja teada õpilase viitenumbrit, mille leiab saadetud arvelt. Lisainfot saab e-posti aadressil [email protected] või telefonil 699 6744.

Vaatan Haridus- ja Teadusministeeriumi infomaterjali erakoolide rahastamise kohta

Jalus