Otsi
 

Õppemaks ja lisanduvad tasud 2019/2020. õppeaastal

Audentese erakooli õppemaksu ja lisanduvad tasud kinnitab juhatus igal aastal enne uue õppeaasta koostöölepingute sõlmimist, kuid mitte hiljem kui 30. aprillil.

Maksetähtpäev Õppemaks
Muud õppimist toetavad teenused **Spordipakett
I kooliaste   (I–III klass) II kooliaste (IV–VI klass) III kooliaste (VII–IX klass)  IIII kooliaste    (IIX klass)  III kooliaste     (I–VI klass)
5. mai 2019 (või 10 päeva pärast lepingu sõlmimist)
460 € 475 € 490 € 0 € 0 €
5. august 2019 150 € 155 € 160 € 75 € 80 €
5. september 2019 150 € 155 € 160 € 75 € 80 €
5. oktoober 2019 150 € 155 € 160 € 75 € 80 €
5. november 2019 150 € 155 € 160 € 75 € 80 €
5. detsember 2019 150 € 155 € 160 € 75 € 80 €
5. jaanuar 2020 150 € 155 € 160 € 75 € 80 €
5. veebruar 2020 150 € 155 € 160 € 75 € 80 €
5. märts 2020 150 € 155 € 160 € 75 € 80 €
5. aprill 2020 150 € 155 € 160 € 75 € 80 €
Kokku *Õppemaks kokku 1810 €
*Õppemaks kokku 1870 €  *Õppemaks kokku 1930 € Muud õppimist toetavad teenused  kokku 675 €
Spordipakett kokku 720 €

Alus: Audentese Koolide SA juhatuse otsus 29.03.2019 p 2.1.

*Kui õpilase rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsus maksab Audentese erakoolile lapse eest lisatoetust, siis selle summa võrra konkreetse õpilase õppemaks väheneb. Kui õppeaasta keskel otsustab kohalik omavalitsus lisatoetuse summat või põhimõtteid muuta, siis kajastub ka see muudatus õppemaksus.

Vaatan kohalike omavalitsuste otsuseid täiendava lisatoetuse maksmise kohta

Õppemaksuga kaetakse kooli õppekava ulatuses ettenähtud õppetöö läbiviimisega seotud kulud, mida ei kaeta muudest allikatest või riigipoolsete toetustega

 • kooli vastuvõtmise ja õppekorraldusega seotud tegevused;
 • kooli õppekava täitmiseks vajalike õpitegevuste läbiviimine ning selleks vajalike õppevahenditega (nt õpikud, kunstitarbed jms) varustamine (v.a õpilase isiklikku kasutusse jäävad õppevahendid ja õppematerjalid sh töövihikud, personaalsed tugiõppe materjalid jms) ning
 • õppekavast tulenevate nõuete täitmine ja õpikeskkonna tagamine.

Õppemaksu esimene osamakse katab kooli ettevalmistusi uueks õppeaastaks (õppematerjalide ja õppevahendite hankimine, ruumide ettevalmistamine, lisateenuste ja -võimaluste loomine jms) ja osamaksed katavad õppekava ulatuses õppetöö läbiviimise õppeaasta jooksul.

Õppemaks ei sisalda koolitoidu, koolivormi, spordiriietuse, toitlustamise, majutuse ega töövihikute ja teiste õpilase isiklikku kasutusse jäävate õppematerjalide maksumust. Need kulud tasub maksja kooli poolt kehtestatud tasumäärade alusel. Õppemaksu hulka ei arvata õppekavaväliste tegevuste kulusid, sh huvitegevuse ja pikapäevarühma kulusid ning ekskursioonide, kooli transpordi ja muude õppimist toetavate teenuste kulusid.


Õppekavavälised ja muud lisaväärtusteenused

Õppekavaväliste teenuste ja muude koolis käimisega seotud jooksvate teenuste (toitlustus, koolivorm, spordiriietus, huviringid, spordipakett, pikapäevarühm jms) maksumuse kohta esitatakse arved vastavalt teenuse tellimisele, konkreetsele tarbimisele ja koostööpartnerite hinnakirjale.

Muude õppimist toetavate teenuste tasudest kaetakse näiteks

 • väiksemad klassid, täiendavad keelerühmad ja tugitunnid;
 • täiendavad õppekäigud ja õpiüritused;
 • diferentseeritud ja personaalne õpe;
 • vabatahtlikud tugiteenused ja ühisüritused;
 • õppekavaväline või õpitegevusi toetav õpilaste transport (suusabuss, õppekäigud jms);
 • lisavõimalused vaba aja veetmiseks, puhkamiseks ja sportimiseks jmt vastavalt kooli kodukorrale;
 • muud õppekavavälised mugavus- ja lisaväärtusteenused.

**Spordipaketi valik on vabatahtlik ning sellega kaetakse

 • 1.–3. klassis kolm 60-minutilist erialast treeningtundi nädalas tennises, ujumises ja kergejõustikus;
 • 4.–6. klassis kolm 60-minutilist erialast treeningtundi nädalas akrobaatikas, kergejõustikus ja võistkondlikes sportmängudes.

Spordipaketi tasu kehtib juhul, kui õpilane vastab tingimustele, mille alusel Audentese spordiklubi saab Tallinna linnalt õpilase eest sporditegevuse toetust. Juhul kui Tallinna linn õpilase eest sporditegevuse toetust ei maksa, lisandub spordipaketi tasule 200 eurot õppeaasta kohta.

Õppemaksule, muudele õppimist toetavatele teenustele ning spordipaketi tasudele on kehtestatud mitmesugused soodustused.

Õppemaksu ja lisanduvate teenuste eest tasumise tingimused on täpsemalt kirjas kooliga sõlmitavas koostöölepingus.

 

Arveldamine

Õppemaksu ja lisanduvate teenuste eest tasumine toimub arve alusel, mille saadame maksjale e-posti teel. Tasutud õppemaksult on maksjal õigus Maksu- ja Tolliameti kaudu taotleda tulumaksu tagasiarvestust.

Soovitame arveid tasuda e-arve püsimakselepinguga. Lepingu sõlmimisel on vaja teada õpilase viitenumbrit, mille leiab saadetud arvelt. Lisainfot saab e-posti aadressil raamatupidamine@audentes.ee või telefonil 699 6744.

Vaatan Haridus- ja Teadusministeeriumi infomaterjali erakoolide rahastamise kohta

Jalus