fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Stipendiumi statuut

Stipendiumi statuut

Üldsätted
1. Käesolev statuut sätestab Audentese erakooli (edaspidi erakool) stipendiumi eesmärgi, summad, taotlemise ja määramise põhimõtted.
2. Erakooli stipendiumi eesmärk on toetada ja innustada väga heade õpitulemustega ning andekate ja aktiivsete õpilaste õpinguid erakoolis. Stipendium peab ergutama õpilasi parematele tulemustele nii õppetöös, ainealastel võistlustel ja olümpiaadidel kui ka klassivälises tegevuses, huvitegevuses ja kooli esindamises.
3. Stipendiumid määratakse ühekordselt järgmiseks õppeaastaks. Stipendium hakkab toimima erakoolis õppivale õpilasele alates uue õppeaasta algusest.
4. Stipendiumi saab õpilane kätte õppemaksuga tasaarveldamise kaudu vastavalt õppemaksu suurusele ja tasumise tähtaegadele.
5. Stipendiumile saab kandideerida erakoolis väga hästi õppiv õpilane järgmistel juhtudel:
5.1. vabariiklikul aineolümpiaadil esimese 10 hulka tulemine;
5.2. vabariikliku aineolümpiaadi eelvoorus Tallinnas esimese kolme hulka tulemine;
5.3. väga hea õppeedukus ja eeskujulik käitumine jooksval õppeaastal;
5.4. väga head saavutused jooksva aasta aineolümpiaadidel või esivõistlustel;
5.5. jooksval õppeaastal erakooli mainet oluliselt tõstnud avaliku esituse, projekti vms eest.
6. Stipendiumi makstakse erakoolis õppivale õpilasele. Koolist lahkumisel stipendiumi maksmine peatatakse ja kasutamata jäänud stipendiumi osa jääb erakoolile.
7. Rahvusvahelise õppekava IB Diploma Program stipendiumite summad ja määramise põhimõtted kehtestatakse eraldi statuudiga.

Stipendiumide jaotus ja suurus
8. Stipendiumide jaotuse ja suuruse otsustab stipendiumikomisjon. Stipendiumikomisjoni koosseisu määrab ja kutsub kokku erakooli direktor.
9. Stipendiumifondi täpne suurus ja stipendiumide jaotus määrab stipendiumikomisjon iga õppeaasta kohta eraldi hiljemalt 15. juuniks. Stipendiumide jaotus kinnitatakse erakooli direktori käskkirjaga.
10. Erakooli stipendiumifondi suurus on kuni 1% erakooli õppemaksude kogusummast. Stipendiumifond ei sisalda rahvusvahelise õppekava IB Diploma programmi stipendiumeid, need määrab stipendiumikomisjon eraldi lähtudes IB õppe stipendiumi statuudist.
11. Korraga antakse välja kuni kolm täisstipendiumi. Täisstipendiumi suurus on võrdne vastava õppeaasta õppemaksuga asjakohases kooliastmes.
12. Vajadusel võib välja anda ka kuni 10 osalist stipendiumi, kusjuures kõigi määratud stipendiumide suurus ei tohi ületada kolme täisstipendiumi summat.
13. Samal perioodil määratakse ühele õpilasele vaid üks stipendium, erinevaid stipendiumi määramise võimalusi ja kriteeriumeid ei summeerita.
14. Vabariikliku aineolümpiaadi võitjale määratakse kohe täisstipendium ehk tasuta õpe erakoolis kogu järgnevaks õppeaastaks.

Stipendiumi taotlemine
15. Stipendiumi vormikohast taotlust saab esitada igal aastal kuni 15. maini. Kirjalik taotlus koos põhjendusega esitatakse kooli büroosse.
16. Stipendiumi võib õpilasele taotleda
16.1. õpilane ise;
16.2. õpilase esindaja;
16.3. klassijuhataja;
16.4. õppejuht;
16.5. direktor.
17. Vältimatuks tingimuseks stipendiumi taotlemisel on
17.1. eeskujulik käitumine ja hoolsus;
17.2. erakooli kodukorras sätestatud reeglitest kinnipidamine kogu õppeaja jooksul;
17.3. õppemaksu võlgnevuste puudumine.
18. Stipendiumi võib taotleda igal õppeaastal uuesti.
19. Stipendiumikomisjoni otsus tehakse taotlejale kirjalikult teatavaks viie tööpäeva jooksul otsuse langetamisest.
20. Sobivate kandidaatide puudumisel võib stipendiumikomisjon jätta stipendiumi(d) välja andmata.
21. Stipendiumikomisjonil on õigus erakooli ettepanekul peatada stipendiumi maksmine õppeaasta kestel juhul, kui stipendiumi saaja ei vasta enam stipendiumi saamise tingimustele.

 

Kinnitatud juhatuse otsusega 17.03.2014 nr 11 p 3.1

Jalus