fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Õpiabi- ja tugitunnid

Õpiabi- ja tugitunnid

Tasuta tugiõpe Õpiabirühm Tasuline tugiõpe (akadeemilise tunni hind 15 €)
Kellele on tunnid mõeldud?
 • 1.–4. klassi õpilane, kellel on ajutised, kiiresti ületatavad õpiraskused
 • Põhikooli õpilane, kellel on õppeainetes õpiraskused ja välja kujunemata õpioskused ning kes vajab õpioskuste ja -harjumuste kujundamiseks toetavat õppekorraldust;
 • Lugemis- ja/või kirjutamisraskustega õpilane
 • 1.–9. klassi õpilane, kes vajab järeleaitamist ja/või lisaõpetust inglise keeles (selles aines pakume ainult tasulist tugiõpet);
 • 7.–9. klassi õpilane, kellel on tekkinud puudulikud hinded ühes või mitmes õppeaines
Kes määrab tundide vajaduse?
 • Klassiõpetaja (vajaduse korral koostöös tugispetsialistidega)
 • HEV-koordinaator
 • Klassi- ja/või aineõpetaja;
 • õppenõukogu (kui 7.–9. klassi õpilasel on õppeaines puudulikud hinded)
Mis on tundides osalemise aluseks?
 • Lapsevanema nõusolek
 • Lapsevanema nõusolek,
 • kooli direktori otsus,
 • tugispetsialistide tehtud pedagoogilis-psühholoogilised uuringud ja
 • õpilase individuaalse arengu jälgimise kaart
 • Lapsevanema kirjalik sooviavaldus (sellele tuleb vanemal märkida, millistes õppeainetes õpilane tugiõpet vajab)
Kes tundi annab?
 • Klassiõpetaja
 • Õpiabiõpetaja ja/või
 • eripedagoog
 • Klassi- ja/või aineõpetaja ja/või
 • koolis töötav tugispetsialist
Millises vormis õpe toimub?
 • Individuaaltunnid
 • Individuaaltunnid või
 • rühmatunnid (kaks kuni neli õpilast)
 • Individuaaltunnid
Millal tunnid toimuvad?
 • Tundideväline aeg, mis lepitakse kokku klassiõpetajaga
 • Enamasti üks kord nädalas kõrvuti tunniplaanis olevate ainetundidega (eesti keel ja/või matemaatika);
 • vajaduse korral tundideväline aeg
Tundideväline aeg, mis lepitakse kokku vastava õpetaja ja/või tugispetsialistiga
Mida tunnis tehakse? Töötatakse põhiõppes omandatu alusel. Lisatöö materjal ja raskusaste on samad mis põhiõppes. Käsitletakse teemasid, mis lähtuvad konkreetse õpilase vajadustest. Tunni teema kattub üldjuhul vastava klassi õpetaja töökavas oleva teemaga.
Õpiabiõpetaja peamine ülesanne on aidata õpilast ainealaselt, rakendades erimetoodikat, jagades lisaselgitusi, pakkudes lisaharjutusi ning suunates ja julgustades.
Töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse teemasid, mis lähtuvad konkreetse õpilase vajadustest.
Tugiõpe võib hõlmata ka kodutööde tegemist ja eelseisvaks kontrolltööks valmistumist.
Kuidas antakse tagasisidet? Õpetaja jälgib tugitundides lapse arengut ja annab lapsevanemale infot lapse edasijõudmise kohta. Poole õppeaasta möödudes tehakse vahekokkuvõte õpilase arengust.

Õppeaasta lõpus koostab õpiabiõpetaja õpilase kohta kokkuvõtva analüüsi ja märgib edaspidise tegevuse ettepanekud õpilase individuaalsuse kaardile. Sellele kaardile kantav info kooskõlastatakse lapsevanemaga.

Iga tugiõppe õpetaja märgib eraldi päevikusse õpilase osalemise tugitundides, tugitunnis läbivõetud teemad ja muu vajaliku materjali. Lapsevanem võib küsida tagasisidet otse õpetajalt.

 

Jalus