Otsi
 

Huvikeskusest

Audentese huvikeskus tegutseb 2009. aastast, pakkudes huviringe igas vanuses õpilastele. Huvikeskuse ringidesse on oodatud nii Audentese kui ka teiste koolide õpilased.

Huvikeskuse eesmärk on

 • luua mitmekülgne, arendav ja tasakaalustatud õpikeskkond;
 • võimaldada õpilasel tegeleda õppetööst vabal ajal meelepärase huvitegevusega;
 • õpilase õpi- ja tegevushuvi arendamine ja hoidmine;
 • toetada õpilase tervikliku ja positiivse minapildi kujunemist;
 • luua võimalusi õpilase mitmekülgseks, loomulikuks ja järjepidevaks arenguks.

Õppetöö toimub septembri teisest nädalast maikuu lõpuni vastavalt huvikeskuse tunniplaanile, kokku 32 õppenädalat. Õppetööd ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel.

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad

 • 21. oktoober 2019 – 27. oktoober 2019
 • 23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020
 • 24. veebruar 2020 – 1. märts 2020
 • 20. aprill 2020 – 26. aprill 2020

Õppetööd korraldades lähtume õppe- ja kasvatustegevuse üldeesmärkidest ja Audentese huvikeskuse õppekavast. Õppekava on dokument, mis määrab kindlaks huviringi eesmärgid ja sisu ning sellega on võimalik tutvuda huvikeskuse büroos. Õppekava koostamisel oleme lähtunud huviharidusstandardist, huvikooli seadusest, Audentese huvikeskuse põhikirjast ja erakooliseadusest.

Huvikeskuses töötavad toredad ja kogenud juhendajad, kes on oma ala armastavad professionaalid.

Koostöö tõhustamiseks ja tagasiside andmiseks

 • saadame vanematele huviringi tegevust puudutavaid infokirju;
 • on vanematel võimalik saada lapse arengu kohta tagasisidet huviringi õpetajalt;
 • korraldame kord aastas rahuloluküsitluse, kaasates lapsevanemaid sel moel huvikeskuse arengusse ja õppetöö korraldamisse;
 • ilmub kaks korda õppeaastas huvikeskuse elektrooniline uudiskiri, mille vahendusel saavad lapsevanemad paremini kaasa elada huvikeskuse tegemistele;
 • saab iga laps kooliaasta lõpus huvikeskuse tunnistuse.

Tarkus. Tervis. Tasakaal
Oma igapäevatöös lähtume põhimõttest, mille võtmesõnadeks on tarkus, tervis ja tasakaal.  Selleks, et saavutada elus tasakaal, tuleb lisaks teadmiste omandamisele pöörata tähelepanu oma tervisele ja alustada liikumisega juba väikesest peale. Alates 5. eluaastast saavad lapsed Eesti tunnustatud treenerite käe all teha Audentese spordiklubis tutvust erinevate spordialadega.

Jalus