fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Õppekorraldus

Kõik lastekooli tunnid toimuvad Audentese väikeses koolimajas, kus on õppetööks sisustatud lapsesõbralikud ja eakohased klassiruumid. Õppetöö toimub lapsevanema valitud päeval esmaspäevast reedeni hommiku- või õhtupoolsetel aegadel.

 • Lastekool kestab kokku 32 nädalat septembri teisest nädalast üldjuhul maikuu lõpuni.
 • Õppetööd ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel.
 • Iga vanuserühma ainetunnid seotakse ühtseks tervikuks ning need vahelduvad puhke- ja mängupausidega.
 • Üldoskusi kujundame kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, lõimides eri ainekavade sisusid.
 • Õppetöös on kasutusel meie õpetajate väljatöötatud töölehed, mis kevadeks moodustavad lapse arengut kirjeldava toreda õpimapi.
 • Õppetöö paremaks läbiviimiseks on õpetajal vajadusel tunnis abiks õpetaja abi.
 • Audentese lastekoolil on tavaks korraldada õppeaasta jooksul lastele kaks toredat koosviibimist – lõpupidu koos peredega ja jõulupidu.
 • Õppeaasta lõpus saavad kõik lapsed Audentese lastekooli tunnistuse.

Kooli ja kodu vahelise koostöö tõhustamiseks

 • saadab rühmaõpetaja augusti lõpus lastevanematele e-kirja, andes esmase info esimese koolipäeva ja õppetöö kohta;
 • toimuvad kooliaasta esimestel nädalatel lastevanemate koosolekud, kus antakse ülevaade õppetööst lastekoolis;
 • on lapsevanemal võimalik saada lapse arengu kohta tagasisidet õpetajalt iga koolipäeva alguses või lõpus;
 • saadab õpetaja koolipäeva lõpus kokkuvõtva infokirja, mis annab vanematele hea ülevaate sel päeval koolis tehtust;
 • ilmub kaks korda õppeaastas lastekooli elektrooniline uudiskiri, mille vahendusel saavad lapsevanemad paremini kaasa elada koolipere tegemistele;
 • toimuvad lastevanemate loengud ja koolitused;
 • viiakse kord aastas läbi rahuloluküsitlus, et kaasata lapsevanemaid lastekooli arengusse ja õppetöö korraldamisse;
 • toimuvad kevadeti 3–4-aastaste laste rühmades koosolekud;
 • viiakse kevadeti 5–6-aastaste laste rühmades läbi perevestlused, kus vesteldakse lapse arengust, tema edusammudest, tugevatest ja arendamist vajavatest külgedest ning mis on lapsevanemale vabatahtlik;
 • on võimalik teha 5–6-aastastele lastele vaimsete võimete arengu hindamist.

Jalus