fbpx
Otsi
 

Õppekorraldus

Kõik lastekooli tunnid toimuvad Audentese väikeses koolimajas, kus on õppetööks sisustatud lapsesõbralikud ja eakohased klassiruumid. Õppetöö toimub lapsevanema valitud päeval esmaspäevast laupäevani hommiku- või õhtupoolsetel aegadel.

 • Lastekool kestab kokku 32 nädalat septembri teisest nädalast üldjuhul maikuu lõpuni.
 • Õppetööd ei toimu koolivaheaegadel ja riiklikel pühadel.
 • Iga vanuserühma ainetunnid seotakse ühtseks tervikuks ning need vahelduvad puhke- ja mängupausidega.
 • Üldoskusi kujundame kõigi õppe- ja kasvatustegevuste kaudu, lõimides eri ainekavade sisusid.
 • Õppetöös on kasutusel meie õpetajate väljatöötatud töölehed, mis kevadeks moodustavad lapse arengut kirjeldava toreda õpimapi.
 • Õppetöö paremaks läbiviimiseks on õpetajal tunnis abiks õpetaja abi.
 • Audentese lastekoolil on tavaks korraldada õppeaasta jooksul lastele kaks toredat koosviibimist – lõpupidu koos peredega ja jõulupidu.
 • Õppeaasta lõpus saavad kõik lapsed Audentese lastekooli tunnistuse.

Koostöö ja tagasiside
Augusti lõpus saadab rühmaõpetaja lastevanematele e-kirja, andes esmase info esimese koolipäeva ja õppetöö kohta.

Kooli ja kodu vahelise koostöö tõhustamiseks

 • toimuvad kooliaasta esimestel nädalatel lastevanemate koosolekud, kus antakse ülevaade õppetööst lastekoolis;
 • on lapsevanemal võimalik saada lapse arengu kohta tagasisidet õpetajalt iga koolipäeva alguses või lõpus;
 • saadab õpetaja koolipäeva lõpus kokkuvõtva infokirja, mis annab vanematele hea ülevaate sel päeval koolis tehtust;
 • ilmub kaks korda õppeaastas lastekooli elektrooniline uudiskiri, mille vahendusel saavad lapsevanemad paremini kaasa elada koolipere tegemistele;
 • toimuvad lastevanemate loengud ja koolitused;
 • viiakse kord aastas läbi rahuloluküsitlus, et kaasata lapsevanemaid lastekooli arengusse ja õppetöö korraldamisse;
 • toimuvad kevadeti 3–4-aastaste laste rühmades koosolekud;
 • viiakse kevadeti 5–6-aastaste laste rühmades läbi perevestlused, kus vesteldakse lapse arengust, tema edusammudest, tugevatest ja arendamist vajavatest külgedest ning mis on lapsevanemale vabatahtlik;
 • on võimalik teha 5–6-aastastele lastele vaimsete võimete arengu hindamist.

Jalus