fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Tugimeeskond ja tugiõpe

Õppursportlane võib õpingute vältel vajada kohandusi õppetöös või tuge elusündmustega toime tulemiseks. Sellisel juhul on meie kooli Tallinna üksuse õppursportlasel võimalus pöörduda tugimeeskonna poole.

Tugimeeskonna eesmärk on toetada õppursportlast, õpetajat ja vanemat sobiva õpikeskkonna loomisel. Tugimeeskonna tööd koordineerib HEV-koordinaator-õppenõustaja ning tugimeeskonda kuuluvad veel koolipsühholoog ja aineõpetajad.

  • HEV-koordinaator-õppenõustaja toetab sotsiaalsete oskuste kujunemist ning aitab õppursportlasel koolielu ja õpingutega kohaneda.
  • Koolipsühholoog nõustab ja toetab tundeelu- ning käitumisprobleemide korral.
  • Aineõpetajad abistavad õppursportlast peale ainetundide ka konsultatsiooni- ja tugitundides.

Konsultatsioonitunnid toimuvad vähemalt kord nädalas. Konsultatsioonitunni aeg tuleb aineõpetajaga eelnevalt kokku leppida.

Tugitundidena pakume tasuta ja tasulist tugiõpet. Tasulise tugiõppetunni hind on 20 eurot ja selle eest tasumine toimub arve alusel iga kuu 5. kuupäevaks.

  Tasuta tugiõpe Tasuline tugiõpe (akadeemilise tunni hind 20 €)
Kellele on tunnid mõeldud?

Õpilane, kellel on ajutised, kiiresti ületatavad õpiraskused

 

Õpilane,

  • kes vajab järeleaitamist ja/või lisaõpetust;
  • kellel on tekkinud puudulikud hinded ühes või mitmes õppeaines
Kuidas määratakse tugitundide vajadus?
  • Aineõpetaja ettepanekul (vajaduse korral koostöös teiste tugimeeskonna liikmetega);
  • ümarlaua kokkuleppe põhjal
  • Aineõpetaja ettepanekul;
  • lapsevanema algatusel;
  • ümarlaua kokkuleppe põhjal
Mis on tundides osalemise aluseks? Lapsevanema nõusolek Lapsevanema kirjalik sooviavaldus (sellele tuleb vanemal märkida, millises õppeaines õpilane tugiõpet vajab)
Kes tundi annab? Aineõpetaja Aineõpetaja
Millises vormis õpe toimub? Individuaaltunnid ja grupitunnid Individuaaltunnid
Millal tunnid toimuvad? Tundideväline aeg, mis lepitakse kokku aineõpetajaga Tundideväline aeg, mis lepitakse kokku aineõpetajaga
Mida tunnis tehakse? Töötatakse põhiõppes omandatu alusel. Lisatöö materjal ja raskusaste on samad, mis põhiõppes. Käsitletakse teemasid, mis lähtuvad konkreetse õpilase vajadustest. Töötatakse põhiõppes omandatu alusel ja käsitletakse teemasid, mis lähtuvad konkreetse õpilase vajadustest.
Tugiõpe võib hõlmata ka kodutööde tegemist ja eelseisvaks kontrolltööks valmistumist.

 

Kontaktid

Kaie Saar
HEV-koordinaator-õppenõustaja
Telefon 699 6734
[email protected]

Jalus