Otsi
 

Kodukord

Audentes Fitnessi kodukord

1. Üldised tingimused

Kliendid
1.1. Audentes Fitnessi (edaspidi fitnessiklubi või klubi) teenuseid saavad kasutada kõik klubi kliendid ehk

 • fitnessiklubi liikmed (edaspidi klubiliige) ning
 • perioodikaardi ja ühekordse pääsme alusel klubi teenuseid kasutavad isikud.

1.2. Klubiliige pääseb klubisse personaalse kliendikaardi alusel.
1.3. Perioodikaardi või ühekordse pääsmega klient pääseb klubisse klienditeenindajalt saadud ühekordse tšeki alusel.

Lapsed ja noored
1.4. Alla 18-aastase klubiliikme nimel sõlmib kliendilepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja, kes jääb koos klubiliikmega klubi ees vastutavaks kõigi kliendilepingust ja selle üldtingimustest tulenevate kohustuste täitmisel.
1.5. Klubisse võib iseseisvalt treenima tulla isik, kes on vähemalt 14-aastane. Selleks et tagada ohutus, ei luba klubi võtta jõusaali ega rühmatreeningule kaasa alla 12-aastast last.
1.6. Lapsevanem võib võtta oma riietusruumi kaasa kuni 6-aastase lapse, olenemata tema soost. Laps, kes on vähemalt 7-aastane, riietub enda soole vastavas riietusruumis.

Kord ja turvalisus
1.7. Klient suhtub klubi ja teiste isikute varasse heaperemehelikult, hoiab klubis puhtust ja käitub heade tavade kohaselt.
1.8. Korda rikkuva, nõudeid eirava või teisi inimesi segava isiku võib klubi töötaja klubi ruumidest eemaldada.
1.9. Kui klient ei järgi kodukorda või käitub klubi töötaja või teise kliendi suhtes halvustavalt, siis jätab klubi endale õiguse vastava isiku kliendileping üles öelda või keelduda temale teenuse osutamisest määramata ajaks. Sellisel juhul klubi ettetasutud makseid ei tagasta.
1.10. Treeningusaalis kannab klient sobilikke ja puhtaid treeninguriideid ning -jalanõusid. Välisjalatsites, määrdunud jalatsites, sokkides, plätudes või paljajalu treenimine ei ole lubatud.
1.11. Treeningul tuleb kasutada treeningurätikut, vajaduse korral saab selle klubilt osta või laenutada. Laenutatud rätiku tagastab klient peale treeningut selleks ette nähtud korvi.
1.12. Treeninguvahend või -seade tuleb pärast kasutamist puhastada nende vahenditega, mis on klubis selleks ette nähtud.
1.13. Klient asetab treeninguvahendid, mida ta on kasutanud, pärast treeningu lõppu omale kohale.
1.14. Väärisesemeid on võimalik tasuta hoida turvakapis, mis asub klubi vastuvõtus.
1.15. Suitsetamine ning alkoholi või narkootiliste ainete tarbimine ja nende mõju all viibimine on klubi ruumides ja territooriumil keelatud.

Duširuum, saun ja riietusruum
1.16. Duširuumis, saunas ja riietusruumis ei tohi raseerida, habet ajada, juukseid värvida ega teha kehasoola- või meeprotseduure.
1.17. Hügieeninõuete kohaselt ja lendlevate klooriaurude vältimiseks ei ole lubatud saunas käia ujumisriietega.
1.18. Leilisaunas võib kuuma veega leili visata mõõdukalt, arvestades teiste saunalistega.
1.19. Aurusauna voolik on mõeldud istme puhastamiseks.

Lahtiolekuajad
1.20. Lahtiolekuajad kehtestab klubi, pannes need üles oma kodulehele audentesfitness.ee ja ustele.
1.21. Klubi on lahti

 • sisehooajal ehk 1. septembrist 31. maini E–R 6.30–23.00, L ja P 8.00–22.00;
 • välishooajal ehk 1. juunist 31. augustini E–R 6.30–22.00, L ja P 8.00–20.00.

1.22. Piletimüük ja sissepääs lõpeb üks tund enne klubi sulgemist.
1.23. Klient lahkub klubi ruumidest hiljemalt sulgemisajaks.
1.24. Kui klubi on broneeritud ürituseks või kinni remondi- ja hooldustööde tõttu või muul põhjusel, teavitab klubi sellest klienti vähemalt 24 tundi ette kodulehel ja/või kliendi antud e-posti aadressil.

Pildistamine ja filmimine
1.25. Klubi ruumides ja territooriumil tohib filmida ning pildistada üksnes juhul, kui klubi juhtkond on andnud selleks loa (v.a isiklikuks kasutamiseks).
1.26. Klubil on õigus klubis toimuvaid üritusi ja sündmusi jäädvustada ning klubi propageerimise eesmärgil kajastada kodulehel, sotsiaalmeedias või muus taolises infokanalis. Kui klient on sellel materjalil äratuntav, siis võib ta keelduda vastavast kajastamisest, teavitades sellest klubi kirjalikult.

2. Rühmatreening
2.1. Rühmatreeningule broneerib klubiliige endale koha

 • broneerimissüsteemi kaudu kodulehel või
 • infokioski kaudu klubis kohapeal.

2.2. Kohta saab broneerida kuni kaks nädalat (jooksev + järgmine nädal) ette.
2.3. Broneeritud rühmatreeningust osavõtmiseks tuleb broneering kinnitada: rühmatreeningul osalemiseks annab õiguse treeningupilet, mille klient saab klubi vastuvõtuleti klienditeenindajalt või infokioskist ning mis tuleb treeningutunni alguses anda treenerile.
2.4. Kui treeningust ei ole võimalik osa võtta, siis tühistab klient broneeringu vähemalt üks tund enne treeningu algust.
2.5. Broneeringu, mida ei ole viis minutit enne treeningu algust kinnitatud, tühistab süsteem automaatselt. Hilinenud klient saab treeningul osaleda vaid vaba koha olemasolu korral. Klubi ei pea hilinejat tundi lubama.
2.6. Kui klient on kahe nädala jooksul kolmel korral jätnud broneeritud rühmatreeningule tulemata, siis kaotab ta broneerimisõiguse kaheks nädalaks.
2.7. Rühmatreening toimub juhul, kui tundi on kohale tulnud vähemalt kaks klienti.
2.8. Kui rühmatreening jääb klubipoolse takistuse tõttu ära, siis ei hüvita klubi rühmatreeningu tasu, vaid tagab kliendile võimaluse asendada ära jäänud treening muul ajal toimuva treeninguga.

3. Ujula
3.1. Klient järgib basseinis radade märgistust, hoidub häirimast treeningu- ja rühmatunde ning on teiste treenijate vastu heatahtlik.
3.2. Lastebasseini saab eraviisiliselt kasutada üksnes siis, kui seal ei toimu rühmatreeningut. Rühmatreeningute tunniplaan asub kodulehel audentesfitness.ee.
3.3. Basseinis tuleb kanda sobilikke ja puhtaid ujumisriideid. Šortsides ujumine ei ole lubatud. Alla kaheaastane laps kannab basseinis ujumismähet.
3.4. Keelatud on ujuda lestadega.
3.5. Pikkade juuste korral tuleb kasutada ujumismütsi või siduda juuksed üles kinni.
3.6. Pesemine enne basseini kasutamist (sh pärast leilivõtmist) on kohustuslik.

4. Vastutus
4.1. Klubi inventari, treeningusaale ja ujulat kasutab klient omal vastutusel. Klubi ei vastuta võimaliku vigastuse, haigestumise või õnnetuse eest, mille põhjuseks on kliendi enda tegevus või tervislik seisund.
4.2. Klubi ei vastuta kliendi isiklike esemete säilimise eest (kahjustamise, varguse, hävimise jms oht) klubi ruumides ega parklas. Klubi vastutab üksnes nende kliendi isiklike esemete säilimise eest, mida hoitakse klienditeenindaja juures turvakapis.
4.3. Klubi võimaldab hoida lukustatavas riidekapis isiklikke asju treeningu ajal. Pärast lahtiolekuaja lõppu riietusruumi, riidekappi ja duširuumi jäänud esemed klubi teisaldab ning hoiab neid alles üks kuu.
4.4. Kui klubi või treeninguvahendite korrashoius ilmneb puudusi, siis teavitab klient sellest klubi töötajat esimesel võimalusel.

 

Audentese spordikeskuse kodukord

ÜLDINE

 • Spordikeskuses treenivad spordiklubide ja -koolide treeningurühmad ning üksikisikud, tasudes selle eest kehtiva hinnakirja alusel.
 • Spordikeskusse sisenedes palume registreerida vastuvõtuletis sissepääsukaart või osta pilet sporditeenuste kasutamiseks. Sissepääsukaardi puudumisel palume registreerimiseks võtta vastuvõtuletist pabertšekk.
 • Treeningurühma juhendav treener on kohustatud tutvustama oma grupile spordikeskuse kodukorda, vastutades selle täitmise eest. Treener peab saabuma esimesena ja lahkuma viimasena. Treener vastutab selle eest, et tema õpilased vabastaksid treeningu- ja olmeruumid õigeaegselt ning tund toimuks vastavalt treeninguplaanile.
 • Spordikeskusesse lubatakse treeningurühm 15 minutit enne treeningtunni algust.
 • Sisehooajal on spordikeskus avatud E–R kell 6.30–23.00; L, P kell 8.00–22.00.
 • Välishooajal on spordikeskus avatud E–R kell 6.30–22.00; L, P kell 8.00–20.00.
 • Piletite müük ja sissepääs treeningutele lõpetatakse 1 tund enne spordikeskuse sulgemist.
 • Ümberriietumiseks palume kasutada vaid riietusruume, mitte fuajeed ega treeningusaale. Üleriiete ja välisjalanõudega on treeningusaalidesse sisenemine keelatud!
 • Pealtvaatajatel palume viibida ainult tribüünidel või selleks ettenähtud kohtadel.
 • Klientide kaasavõetud lapsed peavad spordikeskuses viibima täiskasvanu järelevalve all ja vastutusel.
 • Spordikeskuse sulgemise ajaks ei ole isiklike asjade jätmine riietusruumidesse lubatud. Valveta jäetud isiklike esemete kadumise eest spordikeskus ei vastuta.
 • Treeningutel palume kanda vaid mittemäärivaid kinniseid sisejalanõusid ja sportlikke treeninguriideid.
 • Treeningusaalides viibides palume hoiduda kaasa võtmast toitu, klaastaarat või teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
 • Rulad, jalg- ja tõukerattad palume klientidel jätta selleks ettenähtud hoidlasse ning nendega on sissepääs treeningusaalidesse keelatud!
 • Kõikidelt külastajatelt ja treenijatelt ootame heaperemehelikku suhtumist spordikeskuse varasse ning headele kommetele vastavat käitumist. Juhul kui kahjustatakse spordikeskuse vara, tuleb kahju täies ulatuses korvata.

KERGEJÕUSTIKUAREEN

 • Kergejõustikuareeni sissepääsupilet annab lisaõiguse treenida nii staadionil kui ka kangisaalis.
 • Vajaliku kergejõustikuinventari saab laenutada areenimeistrilt treener, kes vastutab ka vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
 • Soojendusjooksu jaoks on ette nähtud neljas, välimine ring. Väljaspool ovaali soojendusjooksu teha ei tohi.
 • Areeni esimene rada on kiirrada, mida kasutatakse ainult aja peale jooksmiseks.
 • Naelkingade naelte lubatud maksimaalseks pikkuseks on kuni 6 mm, staadionil kõrgushüppes ja odaviskes 12 mm.
 • Naelkingadega olmeruumides, sammhüppesektoris, ketta- ja kuulitõukesektoris viibimine on keelatud!
 • Tervisesportlastel palume jälgida, et nad oma tegevusega ei segaks treeningurühmade tööd.
 • Kuulitõukesektoris on alates kella 14.00-st raudkuulidega treenimine keelatud!
 • Keskareeni heitevõrku on oda, raudkuuli, vasara ja ketta heitmine keelatud!
 • Sangpommi heitmine liivakasti on keelatud!
 • Kõrgus- ja teivashüppemattidele on ketaste loopimine keelatud!
 • Heitesektorisse on vasara ja kõikide rauast iseehitatud esemete heitmine keelatud!
 • Kasutada on lubatud vaid sisehalli vahendeid ja kettaheitetreeningul on kohustus sulgeda turvavõrk.
 • Kangid, hantlid, kettad ja muu treeninguvarustus palume pärast treeningut asetada selleks ettenähtud kohtadele.
 • 12–15-aastased lapsed võivad kasutada jõusaaliseadmeid ainult koos juhendajaga, kes vastutab nende ohutuse eest. Alla 12-aastastel on jõusaaliseadmetel treenimine keelatud!
 • Jõusaaliseadmete vahele jooksma või mängima tulnud lapsed palume saata oma treeningupaika tagasi.

PALLIMÄNGUVÄLJAKUD

 • Pallimänguväljakute harjutuskorra kestus on 60–90 minutit vastavalt ettetellitud treeningugraafikule.
 • Treeningurühmal on kohustus kinni pidada kokkulepitud treeninguaegadest.
 • Laste treeningurühmasid lubatakse saali vaid treeneri, õpetaja või juhendava isiku (täiskasvanu) kohalolekul.
 • Pallimänguväljakutele vajaliku inventari paigaldab õpilastele treener ja õhtustele klientidele spordikeskuse areenimeister.
 • Pallimängusaalis on keelatud rippuda korvirõngastel või muudel konstruktsioonidel!
 • Külalistel on pallimängusaalis viibimine lubatud ainult puhastes sisejalanõudes või võistluste ajal porivaibaga kaetud aladel.
 • Treenijatelt eeldatakse heaperemehelikku suhtumist pallimänguväljaku inventari (sh seinad, põrand, lagi).
 • Juhul kui kahjustatakse spordikeskuse vara, tuleb kahju täies ulatuses korvata.

MAADLUS- JA JUDOSAAL

 • Treenimiseks mõeldud heitenukk on heitmiseks, treeninguvahendi kasutamine muul otstarbel on keelatud!
 • Jalgpalli mängimine nii judo- kui ka maadlussaalis on rangelt keelatud!
 • Pärast treeningut tuleb kõik vahendid (lapad, poksikotid jne) paigaldada tagasi selleks ettenähtud kohtadele.
 • Matil võib viibida üksnes vastavate vahetusjalanõudega, sokkides või paljajalu. Treeningusaalis edasi-tagasi käimine on lubatud ainult vahetusjalanõudes.

MUU

 • Spordikeskuse külastajad peavad hoidma spordikeskuse vara. Ruumide, inventari ning seadmete rikkumisest või purunemisest tuleb teatada kohe administraatorile või spordikeskuse haldusjuhile ja leppida kokku selle heastamine või hüvitamine. Hüvitamise suurus sõltub kaubanduses müügil oleva sama liiki seadme/vahendi hinnast.
 • Kodukorra esmasel rikkumisel on õigus rikkujat karistada suulise hoiatusega.
 • Spordikeskuse esindaja jätab endale õiguse korduvalt kodukorda rikkunud isikuid spordikeskusesse mitte lubada.

Audentese spordikeskuse kodukord on kohustuslikuks täitmiseks kõigile külastajatele. Kõigi küsimustega palume pöörduda spordikeskuse töötajate poole.

 

Audentes spordiklubi kodukord

Spordikeskusse sisenedes palume registreerida vastuvõtuletis sissepääsukaart või osta pilet sporditeenuste kasutamiseks. Sissepääsukaardi puudumisel palume registreerimiseks võtta vastuvõtuletist pabertšekk.

Selleks, et kõik spordikeskuses viibijad ennast hästi tunneksid, palume Audentese spordikeskuse kodukorrast kinni pidada. Meie kodukord aitab tagada spordikeskuses viibijate heaolu, sisaldades infot üldise korra ja inventari hoidmise kohta, aga ka palliväljakute, kergejõustikuareeni, maadlus- ja judosaali kasutamise korra kohta.

Audentese Spordiklubi viib ujumise treeninguid läbi Audentes Fitness ujulas. Kõigile treenijatele kehtib Audentes Fitnessi kodukord.

Lisaks tuleb Audentese Spordiklubi lastel kinni pidada järgnevast:

 • Tunni lõppedes tuleb riietuda kiiresti. Selleks on aega 15 minutit.
 • Õnnetusjuhtumite ärahoidmiseks on sauna kasutamine keelatud.
 • Riietusruumis/duširuumis tuleb käituda rahulikult ja vaikselt.
 • Ruumides tuleb hoida korda ja puhtust.
 • Spordiklubi tüdrukud riietuvad esimeses vahes ja poisid teises vahes.
 • Enne ujumist tuleb ennast pesta hoolikalt.
 • Oma rühmakaaslaste vastu tuleb olla heatahtlik.
 • Jälgida tuleb märgistusi ja ujula äärel jooksmine on keelatud.
 • Pikkade juuste korral tuleb kasuta ujumismütsi.
 • Hüppeid vette võib teha ainult basseini sügavas osas ning seda supluse ajal ja kui treener lubab.
 • Vigurhüpped on keelatud. Laste basseinis on hüppamine ja palliga mängimine keelatud.
 • Ujula varustust ja tarvikuid tuleb kasutada heaperemehelikult.
 • Toidu ja klaastaaras jookide tarbimine ujulas ei ole lubatud.
 • Riietusruumi ja ujulasse jäetud asjade eest spordikeskus ei vastuta.
 • Personalil on õigus kodukorra rikkumise korral ujula kasutus ajutiselt või alalisel peatada ilma hüvituseta.

Jalus