fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Kodukord alates 12.02.2023

1. Üldised tingimused
1.1. Audentese spordiklubi (edaspidi klubi) kodukord on kliendile ja teistele klubis viibivatele isikutele kohustuslik.
1.2. Klient tasub klubi teenuste eest kehtiva hinnakirja alusel.
1.3. Mis tahes küsimusega pöördub klient klubi administraatori või oma Audentese kontaktisiku poole.

2. Isikuandmete kaitse
2.1. Klubi järgib
• isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja muudest seonduvatest õigusaktidest tulenevaid isikuandmete töötlemise tingimusi ja põhimõtteid ning
• Audentese spordivaldkonna privaatsuspoliitikat.
2.2. Klubil on õigus nõuda paketi kliendilt tema pildistamist, et siduda kliendi foto andmebaasis olevate kliendi andmetega. Selle foto põhjal saab klubi kontrollida, et kliendikaarti kasutaks klient, mitte kolmas isik.
2.3. Klient võib filmida ja pildistada klubis üksnes isiklikuks tarbeks. Muul juhul on vaja klubi juhtkonna nõusolekut.

3. Lahtiolekuajad
3.1. Lahtiolekuajad kehtestab klubi, pannes need üles oma veebilehele ja ustele.
3.2. Klubi on lahti
• 21. augustist 31. maini E–R 6.30–23.00, L ja P 8.00–22.00;
• 1. juunist 25. juunini E–R 6.30–22.00, L ja P 8.00–20.00;
• 26. juunist 20. augustini E–R 8.00–22.00, L ja P 8.00–20.00.
3.3. Pääsmemüük lõpeb üks tund enne klubi sulgemist.
3.4. Kaubamüük vastuvõtuletis lõpeb 30 minutit enne klubi sulgemist.
3.5. Klient lahkub klubi ruumidest hiljemalt sulgemisajaks.
3.6. Kui klubi on broneeritud ürituseks või kinni remondi- ja hooldustööde tõttu või muul põhjusel, siis teavitab klubi sellest klienti vähemalt 24 tundi ette oma veebilehel ja/või kliendi antud e-posti aadressil.

4. Pakett, ühekorrapääse, noortespordi leping ja ruumi rent
4.1. Klubi osutab teenuseid kliendile, kes on
• sõlminud paketilepingu või noortespordi lepingu;
• ostnud ühekorrapääsme või
• rentinud ruumi.
4.2. Ühekorrapääsmega klient siseneb klubisse administraatorilt saadud tšeki alusel.
4.3. Ruumi rentiv klient siseneb klubisse broneeringu alusel.
4.4. Paketi või noortespordi lepinguga klient siseneb klubisse isikliku kliendikaardi alusel.
4.5. Klient ei anna oma kliendikaarti edasi kolmandale isikule (v.a juhul, kui klubi on kliendiga kokkuleppel kliendikaardi kolmanda isiku nimele ümber vormistanud).
4.6. Kliendikaart on klubi omand. Paketi või noortespordi lepingu lõppemise järel tagastab klient kliendikaardi klubile.
4.7. Kui kliendikaarti kasutab vastava õiguseta kolmas isik, siis võib klubi nõuda kliendilt iga sellise korrarikkumise eest leppetrahvi hinnakirjas märgitud ühekordse sissepääsu tasu ulatuses.
4.8. Klient annab kliendikaardi kaotamisest klubile teada. Kuni niisuguse teavituseni vastutab klient ka selle kahju eest, mille on tema kliendikaarti kasutades tekitanud kolmas isik.
4.9. Paketi või noortespordi lepinguga klient teavitab klubi oma kontaktandmete muudatusest ja muudest asjaoludest, mis tema puhul klubi teenuse kasutamist mõjutavad.

5. Lapsed ja noored
5.1. Alla 18-aastase isiku nimel sõlmib paketilepingu tema seaduslikuks esindajaks olev lapsevanem või hooldaja, kes jääb koos temaga klubi ees vastutavaks kõigi paketilepingu kohustuste täitmisel.
5.2. Klubis võib iseseisvalt treenida isik, kes on vähemalt 14-aastane.
5.3. Alla 14-aastane laps viibib klubis vaid täiskasvanu järelevalve all ja vastutusel.
5.4. Selleks et tagada ohutus, ei luba klubi võtta jõusaali ega rühmatreeningule kaasa alla 12-aastast last.
5.5. Lapsevanem võib võtta oma riietusruumi kaasa kuni 6-aastase lapse, olenemata selle soost. Laps, kes on vähemalt 7-aastane, riietub enda soole vastavas riietusruumis.
5.6. Täpsem teave lapsi ja noori puudutava korra kohta on kirjas teistes jaotistes.

6. Kord, ohutus ja turvalisus
6.1. Klubi ruumides ja territooriumil on keelatud
• suitsetada;
• tarbida alkoholi või narkootilisi aineid ning olla nende mõju all;
• viibida koos lemmikloomaga.
6.2. Rula, jalgratta või tõukeratta jätab klient klubis selleks ettenähtud hoidlasse.
6.3. Klient suhtub klubi ja teiste isikute varasse heaperemehelikult, hoiab klubis puhtust ning käitub heade tavade kohaselt.
6.4. Klient ei võta klubisse kaasa toitu (sh närimiskumm), gaseeritud või kleepuvaid jooke, klaastaarat ega teisi kergesti purunevaid ja vigastusohtlikke esemeid.
6.5. Klient kasutab võimaluse korral treeningul treeningurätikut, mille ta saab ka klubilt osta.
6.6. Juhul kui klient kahjustab klubi vara, teatab ta sellest kohe klubi administraatorile või oma Audentese kontaktisikule ja lepib kokku kahju hüvitamise. Hüvitise suurus sõltub kaubanduses müügil oleva sama liiki vara hinnast.
6.7. Pärast treeningut puhastab klient enda kasutatud treeninguvahendid nii, nagu klubis on ette nähtud, ja asetab need siis omale kohale.
6.8. Kui klubi või treeninguvahendite korrashoius ilmneb puudusi, siis teavitab klient sellest klubi administraatorit esimesel võimalusel.
6.9. Kodukorra esmasel rikkumisel võib klubi rikkujat hoiatada suuliselt. Kui klient on rikkunud kodukorda mitmel korral, siis võib klubi keelduda teenuse osutamisest. Nimetatud juhul klubi tasutud makseid ei tagasta. Klubil on õigus paluda isikul, kes rikub korda, eirab nõudeid või segab teisi inimesi, klubi ruumidest ja territooriumilt lahkuda.
6.10. Pealtvaataja viibib klubis ainult selleks ettenähtud kohtadel, nagu tribüün või areeni piirdeaia tagune ala.
6.11. Klient kasutab klubi inventari ja ruume omal vastutusel. Seejuures ei vastuta klubi ka võimaliku vigastuse, haigestumise või õnnetuse eest, mille põhjuseks on kliendi enda tegevus või tervislik seisund.
6.12. Klient hoiab treeningu ajal isiklikke asju lukustatavas riidekapis.
6.13. Klubi vastutab üksnes nende kliendi isiklike esemete säilimise eest, mida hoitakse klubi administraatori juures tasuta turvakapis. Muude kliendi isiklike esemete säilimise eest (kahjustamise, varguse, hävimise jms oht) klubi ei vastuta.
6.14. Kliendi isiklikke asju, mis on leitud pärast lahtiolekuaja lõppu klubi ruumidest, hoiab klubi alles üks kuu.

7. Laste- ja noortetreening
7.1. Noortespordi treener
• tutvustab treeningul osalejatele klubi kodukorda;
• vastutab osalejate eest kodukorra täitmisel, vigastuse ja trauma korral ning klubi vara tahtlikul kahjustamisel;
• hoolitseb selle eest, et osalejad vabastaksid treeningu- ja olmeruumid õigel ajal ning et treening toimuks treeninguplaani järgi.
7.2. Rühm lubatakse treeninguruumi 15 minutit enne treeningu algust. Treener saabub treeningule esimesena ja lahkub viimasena.
7.3. Laste treeningurühm lubatakse treeninguruumi vaid treeneri, õpetaja või juhendava isiku (täiskasvanu) kohalolekul.
7.4. Ujumise treeningurühm võib nii suures basseinis kui ka lastebasseinis olla kuni 10-liikmeline.
7.5. Ujumise treeningurühma tüdrukud riietuvad naiste riietusruumi esimeses vahes ja poisid meeste riietusruumi esimeses vahes.
7.6. Ujumise treeningurühmal peab ujulas olema üks täisealine saatja, kelleks on rühma treener või klassi õpilasi saatev õpetaja.
7.7. Ujumise treeningurühma saatja
• vastutab rühma tegevuse ja käitumise eest ning
• tagab rühmaliikmete õigeaegse väljumise nii ujulast kui ka riietusruumist.
7.8. Ujumise treeningurühma liige
• riietub pärast tunni lõppu kiiresti, maksimaalselt 15 minuti jooksul;
• käitub riietus- ja duširuumis rahulikult ning vaikselt;
• järgib ujulas märgistusi;
• ei jookse ujulas;
• ei kasuta sauna, kui ta on noorem kui 14-aastane;
• teeb vettehüppeid ainult basseini sügavas osas ning seda vaid supluse ajal ja treeneri loal;
• ei tee vigurhüppeid.
7.9. Lastebasseinis on hüppamine keelatud ja palliga võib mängida ainult treeneri loal.

8. Rühmatreening
8.1. Rühmatreeningule broneerib klient koha klubi
• veebilehel oleva broneerimissüsteemi kaudu;
• infokioskis või
• vastuvõtuletis.
8.2. Kohta saab broneerida kuni kaks nädalat (jooksev + järgmine nädal) ette ning maksimaalselt võib kliendil korraga olla kuni viis aktiivset broneeringut.
8.3. Broneeritud rühmatreeningust osavõtmiseks tuleb broneering kinnitada: rühmatreeningul osalemise õiguse annab treeningupilet, mille klient saab klubi infokioskist või administraatorilt ning mis tuleb treeningutunni alguses anda treenerile.
8.4. Kui kliendil ei ole võimalik treeningust osa võtta, siis tühistab ta broneeringu vähemalt üks tund enne treeningu algust klubi veebilehel, infokioskis või vastuvõtuletis.
8.5. Broneeringu, mida ei ole viis minutit enne treeningu algust kinnitatud, tühistab süsteem automaatselt. Hilinenud klient saab treeningul osaleda vaid vaba koha olemasolu korral. Klubi ei pea hilinejat tundi lubama.
8.6. Kui klient on kahe nädala jooksul kolmel korral jätnud broneeritud rühmatreeningule tulemata, siis kaotab ta kaheks nädalaks broneerimisõiguse.
8.7. Rühmatreening toimub juhul, kui tundi on kohale tulnud vähemalt kaks klienti.
8.8. Kui rühmatreening jääb klubipoolse takistuse tõttu ära, siis ei hüvita klubi rühmatreeningu tasu, vaid tagab kliendile võimaluse osaleda muul ajal toimuval treeningul.

9. Personaaltreening
9.1. Personaaltreeningule broneeritakse aeg vastavalt kokkuleppele treeneriga ning arveldamine toimub treeneri kaudu.
9.2. Sissepääs klubisse toimub vastavalt klubi hinnakirjale.

10. Riietus ja jalatsid
10.1. Klient riietub ümber riietusruumis või treeningurühmale ettenähtud kohas.
10.2. Üleriiete ja välisjalatsitega on treeningusaali sisenemine keelatud.
10.3. Klient kannab treeningul vaid spordiriideid ja mittemäärivaid kinniseid sisejalatseid.
10.4. Treener või kohtunik viibib saalis vahetusjalatsites ja üleriieteta.
10.5. Lisanõuded riietusele ja jalatsitele on kirjas jaotistes, mis käsitlevad konkreetseid treeningupaiku.

11. Pallimängusaalid
11.1. Pallimänguväljaku harjutuskord kestab treeningugraafikust olenevalt 60–90 minutit.
11.2. Treeningurühm peab kinni kokkulepitud treeninguaegadest.
11.3. Pallimänguväljaku inventari paigaldab areenimeister, kes vajaduse korral kasutab selleks treeneri abi.
11.4. Pallimängusaalis on keelatud rippuda korvirõngal või muudel konstruktsioonidel.
11.5. Pealtvaataja kannab pallimängusaalis puhtaid sisejalatseid või viibib võistluste ajal porivaibaga kaetud alal.

12. Maadlus-, judo- ja võitluskunstide saal
12.1. Matil võib viibida üksnes spetsiaalsete treeningujalatsitega, sokkides või paljajalu.
12.2. Pärast treeningut tuleb kõik vahendid (lapad, poksikotid jne) paigaldada tagasi selleks ettenähtud kohta.

13. Akrobaatikalinnak
13.1. Klient kannab treeningul puhtaid sportlikke vahetusjalatseid ja spordiriideid (lühikesed püksid või liibuv spordiriietus). Batuudil võib treenida sokkides või sussides (spordijalatsid on seal keelatud).
13.2. Klient
• asetab enne treeningu algust vahetusjalatsid ja dressid selleks ettenähtud kohta;
• on võimlemisriistade reguleerimisel ning võimlemisvahendite ja -mattide kandmisel abivalmis;
• viibib võimlemisnurgas ainult treeneri juuresolekul.
13.3. Treeningut võib juhendada üksnes kutseline treener, seejuures tohib batuuditreeningut juhendada ainult asjakohase kursuse läbinud isik.

14. Akrobaatikasaal
14.1. Klient läheb saali ja treenib seal vaid juhendaja või treeneri juuresolekul.
14.2. Klient viibib saalis sisejalanõudes, sussides, sokkides või paljajalu ja sportlikus riietuses.
14.3. Pärast treeningut
• ladustab klient akrobaatilised vahendid (näiteks mati, kasti ja minibatuudi) nii, nagu on näidatud fotodel, mis paiknevad saali seinal vahendite ladustamise kohal;
• lülitab juhendaja või treener muusikakeskuse välja, sulgeb aknad ja lukustab akrobaatikasaali ukse.

15. Kergejõustikuhall
15.1. Kergejõustikuhalli pääse annab õiguse treenida ka staadionil ja tõstesaalis.
15.2 Klientide turvalisuse ja treeningu kvaliteedi tagamiseks on 1. septembrist 31. maini kergejõustikuhalli kasutus vajadusel piiratud.
15.3. Vajaliku kergejõustikuinventari saab laenutada areenimeistrilt treener, kes vastutab ka vahendite tagastamise ja heaperemeheliku kasutamise eest.
15.4. Soojendusjooksuks on ette nähtud ringi neljas ehk välimine rada. Väljaspool ovaali ei ole lubatud soojendusjooksu teha.
15.5. Areeni esimene rada on kiirrada, mida kasutatakse ainult aja peale jooksmiseks.
15.6. Tervisesportlane jälgib, et ta ei segaks oma tegevusega treeningurühmade tööd.
15.7. Kergejõustikuhallis on keelatud
• treenida kuulitõukesektoris alates kella 14-st raudkuulidega;
• heita keskareeni heitevõrku oda, raudkuuli, vasarat või ketast;
• heita heitesektorisse vasarat või isevalmistatud raudesemeid;
• heita sangpommi liivakasti;
• loopida kettaid kõrgus- ja teivashüppemattidele.
15.8. Kergejõustikuhallis võib kasutada naelkingi, mille naelte maksimaalne pikkus on 6 mm. Olmeruumides, sammhüppesektoris ning ketta- ja kuulitõukesektoris ei ole naelkingad lubatud.
15.9. Kergejõustikuhallis võib kasutada vaid sisehalli vahendeid.
15.10. Kettaheitetreeningul tuleb sulgeda turvavõrk.
15.11. Alla 12-aastasele lapsele on jõusaaliseadmete vahel viibimine ja nendel seadmetel treenimine keelatud.

16. Staadion
16.1. Staadionile pääseb klient kliendikaardi või ühekorrapääsme alusel läbi kergejõustikuhalli.
16.2. Staadionil võib kasutada naelkingi, mille naelte maksimaalne pikkus on
• kõrgushüppes ja odaviskes 12 mm;
• muudel aladel 6 mm.
16.3. Heite ja viske sooritamisel lähtub klient ohutusnõuetest, et tagada ohutus nii enda, kaastreenijate kui ka spordiklubi vara suhtes. Muu hulgas tuleb enne heidet või viset veenduda, et sektoris ei viibi teisi isikuid.
16.4. Võistluste ajal võib klient treenida staadionil ainult juhul, kui tal on selleks võistluste korraldajaga eelnev kokkulepe.

17. Jõusaal
17.1. Jõusaalis kannab klient sobilikke ja puhtaid treeninguriideid ning -jalanõusid. Sokkides võib sooritada ainult harjutusseeriat ja venitusi.

18. Ujula
18.1. Klient järgib basseinis radade märgistust, hoidub häirimast treeningu- ja rühmatunde ning on teiste treenijate vastu heatahtlik.
18.2 Klientide ohutuse ja treeningu kvaliteedi tagamiseks on 1. septembrist 31. maini tööpäeviti piiratud suure basseini kasutamist: alates kella 15-st saab kasutada vähemalt ühte rada.
18.3. Lastebasseini saab eraviisiliselt kasutada üksnes siis, kui seal ei toimu rühmatreeningut. Rühmatreeningute tunniplaan asub klubi veebilehel.
18.4. Klient kannab basseinis sobilikke ja puhtaid ujumisriideid. Šortsides ujumine ei ole lubatud. Alla kaheaastane laps kannab basseinis ujumismähet.
18.5. Pikkade juuste korral tuleb kanda ujumismütsi või siduda juuksed üles kinni.
18.6. Pesemine enne basseini kasutamist (sh pärast leilivõtmist) on kohustuslik. Soovitatav on ennast pesta ka pärast ujumist.
18.7. Klient vastutab oma ujumisoskuse, treenituse, tervise ja elu eest ise. Ujulat kasutava alaealise lapse eest vastutavad tema vanemad.
18.8. Basseinis on keelatud
• kasutada ujumislesti (v.a lühike kummist lest);
• ujuda põiki üle radade;
• istuda rajapiirdel.
18.9. Klient võib rada vahetada rajapiirde alt läbi ujudes.
18.10. Igapäevaselt (v.a võistluste ajal) on erakliendile garanteeritud üks rada supluseks. Antud rajal on keelatud igasugune juhendajaga treeningutegevus.

19. Saun ja duširuum
19.1. Saunas ja duširuumis on keelatud
• raseerida või muul moel karvu eemaldada;
• juukseid värvida;
• teha soola- või meeprotseduure;
• kanda ujumisriideid, kuna nendelt lenduvad klooriaurud kahjustavad tervist;
• vihelda.
19.2. Leilisaunas võib kerisele leili jaoks visata ainult sooja vett ja seejuures tuleb arvestada teiste saunalistega.

Jalus