fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Paketilepingu üldtingimused alates 1. juulist 2021

1. Paketileping ja selle osad
1.1. Paketilepingut sõlmides lepivad Audentese spordiklubi MTÜ (edaspidi spordiklubi) ja paketiklient (edaspidi klient)
omavahel kokku paketi kasutamise tingimused.
1.2. Paketilepingu lahutamatud osad on üldtingimused, hinnakiri ja kodukord.
1.3. Üldtingimuste, kodukorra ja hinnakirjaga saab tutvuda kodulehel ning väljaprindituna spordiklubis kohapeal.

2. Tasu ja arveldamine
2.1. Klient maksab spordiklubi teenuste kasutamise tasu vastavalt paketilepingule.
2.2. Klient tasub teenuste eest arve alusel kas pangaülekandega või sularahas/pangakaardiga klienditeenindajale.
2.3. Klient tasub arve hiljemalt kalendrikuu seitsmendaks päevaks. Kui klient ei ole kalendrikuu seitsmendaks päevaks
ettemaksearvet saanud, siis palub ta väljastada kordusarve.
2.4. Arve mittesaamine ei vabasta klienti paketilepingujärgse tasu maksmisest.
2.5. Kui klient viivitab paketilepingujärgse tasu maksmisega, siis võib spordiklubi nõuda temalt viivist 0,2% võlasummalt iga
maksega viivitatud päeva eest kuni võla täieliku tasumiseni.
2.6. Kui klient on hilinenud arve tasumisega rohkem kui viis päeva, siis võib spordiklubi keelduda talle teenuseid osutamast.
2.7. Klient, kes veebis vormistatud paketilepingust 14 päeva jooksul taganeb ja kes selle aja sees spordiklubi teenuseid
•on kasutanud, tasub alates teisest kasutuskorrast iga külastuse eest ühekorrapääsme hinna;
•ei ole kasutanud, saab spordiklubilt esimese makse seitsme tööpäeva jooksul täies ulatuses tagasi.

3. Paketilepingu jõustumine, muutmine ja ülesütlemine
3.1. Paketileping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja lõpeb ühepoolsel ülesütlemisel.
3.2. Spordiklubil on õigus muuta hinnakirja, üldtingimusi ja kodukorda. Spordiklubi teavitab hinnakirja, üldtingimuste või
kodukorra muutmisest klienti kodulehel audentes.ee/spordiklubi ja/või kliendi antud e-posti aadressil vähemalt üks
kuu ette.
3.3. Kui spordiklubi on muutnud hinnakirja, kodukorda või üldtingimusi, olles sellest klienti vastavalt punktile 3.2
teavitanud ning klient nende muudatustega ei nõustu, peab klient teatama paketilepingu ülesütlemise soovist
spordiklubile kirjalikult enne muudatuste jõustumist ning antud paketileping lõpeb jooksva kuu viimase kuupäevaga.
Juhul kui klient paketilepingu ülesütlemise soovist nimetatud viisil spordiklubi ei teavita, loetakse ta muudatustega
nõustunuks ja lepinguline suhe jätkub muudetud tingimustel.
3.4. Kliendil on õigus Leping igal ajal lõpetada, esitades spordiklubile avaldus. Leping lõppeb sama kuu lõpus.
3.5. Kliendil on õigus Leping igal ajal peatada vähemalt 14 päevaks, esitades spordiklubile avaldus. Tasu peatatud perioodi
eest ei arvestata.
3.6. Kui klient on rikkunud paketilepingut, üldtingimusi või kodukorda, siis võib spordiklubi paketilepingu üles öelda
etteteatamiseta.

4. Treeningupuhkuse kasutamine
4.1. Kliendil on õigus kasutada suvist treeningupuhkust juulikuus.
4.2. Treeningupuhkusel olev paketiklient ei pea tasuma antud perioodi eest kuutasu.
4.3. Treeningupuhkuse ajal võib klient kasutada spordiklubi teenuseid vastavalt hinnakirjale.

5. Isikuandmete töötlemine
5.1. Spordiklubi järgib Isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja muudest seonduvatest
õigusaktidest tulenevaid isikuandmete töötlemise tingimusi ja põhimõtteid, juhindudes Audentese spordiklubi
kehtestatud privaatsuspoliitikast, mis on kättesaadav veebiaadressil audentes.ee/privaatsuspoliitika
5.2. Spordiklubi kasutab isikuandmeid lepingu täitmiseks, sealhulgas partnerite poolt osutatavate teenuste vahetuks
osutamiseks või selle võimaluse loomiseks, pooltega suhtlemiseks ja Audentese-siseseks infovahetuseks ning teadete
edastamiseks.

Jalus