fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini.
Otsi
 

Paketilepingu üldtingimused alates 2. juunist 2019

1. Paketileping ja selle osad
1.1. Paketilepingut sõlmides lepivad AS Audentes (edaspidi spordiklubi) ja paketiklient (edaspidi klient) omavahel kokku paketi kasutamise tingimused.
1.2. Paketilepingu lahutamatud osad on üldtingimused, hinnakiri ja kodukord.
1.3. Üldtingimuste, kodukorra ja hinnakirjaga saab tutvuda kodulehel ning väljaprindituna spordiklubis kohapeal.

2. Tasu ja arveldamine
2.1. Klient maksab spordiklubi teenuste kasutamise tasu vastavalt paketilepingule.
2.2. Klient tasub teenuste eest arve alusel kas pangaülekandega või sularahas/pangakaardiga klienditeenindajale või e-arve püsimakselepingu alusel.
2.3. Klient tasub arve hiljemalt kalendrikuu kümnendaks päevaks. Kui klient ei ole kalendrikuu kümnendaks päevaks ettemaksearvet saanud, siis palub ta väljastada kordusarve.
2.4. Arve mittesaamine ei vabasta klienti paketilepingujärgse tasu maksmisest.
2.5. Kui klient viivitab mistahes paketilepingujärgse tasu maksmisega, siis võib spordiklubi nõuda temalt viivist 0,2% võlasummalt iga maksega viivitatud päeva eest kuni võla täieliku tasumiseni.
2.6. Kui klient on hilinenud arve tasumisega rohkem kui viis päeva, siis võib spordiklubi keelduda talle teenuseid osutamast.
2.7. Kui klient vormistab paketilepingu veebis, siis tasub ta esimese makse pangalingi kaudu.
2.8. Klient, kes veebis vormistatud paketilepingust 14 päeva jooksul taganeb ja kes selle aja sees spordiklubi teenuseid
• on kasutanud, tasub alates teisest kasutuskorrast iga külastuse eest ühekorrapääsme hinna;
• ei ole kasutanud, saab spordiklubilt esimese makse seitsme tööpäeva jooksul täies ulatuses tagasi.

3. Paketilepingu jõustumine, muutmine ja ülesütlemine
3.1. Paketileping jõustub selle allakirjutamise hetkel ja lõpeb ühepoolsel ülesütlemisel.
3.2. Spordiklubil on õigus asendada soodustingimustel (näiteks tudengikaart, õpilaspilet, Audentese üksuste soodustus) antud paketid (näiteks Sooduspakett, Audentes+ pakett) teise paketiga, mis on sellele sisult kõige sarnasem, juhul kui klient paketilepingu kestel enam vastavat soodustuskriteeriumi ei täida.
3.3. Spordiklubil on õigus muuta hinnakirja, üldtingimusi ja kodukorda. Spordiklubi teavitab hinnakirja, üldtingimuste või kodukorra muutmisest klienti kodulehel ja/või kliendi antud e-posti aadressil vähemalt üks kuu ette.
3.4. Kui spordiklubi on muutnud hinnakirja, kodukorda või üldtingimusi, olles sellest klienti vastavalt punktile 3.3 teavitatud ning klient nende muudatustega ei nõustu, peab klient teatama paketilepingu ülesütlemise soovist spordiklubile kirjalikult enne muudatuste jõustumist ning antud paketileping lõpeb jooksva kuu viimase kuupäevaga. Juhul kui klient paketilepingu ülesütlemise soovist nimetatud viisil spordiklubi ei teavita, loetakse ta muudatustega nõustunuks ja lepinguline suhe jätkub muudetud tingimustel.
3.5. Paketilepingu lõpetamiseks tuleb kliendil esitada spordiklubile avaldus. Kui esitada paketilepingu lõpetamise avaldus
• hiljemalt kuu 14. päeval, siis lõpeb leping sama kuu lõpus;
• pärast kuu 14. päeva, siis lõpeb leping järgmise kuu lõpus.
3.6. Kui klient on rikkunud paketilepingut, üldtingimusi või kodukorda, siis võib spordiklubi paketilepingu üles öelda etteteatamiseta.

4. Hooajalise ja suvise treeningupuhkuse kasutamine
4.1. Kliendil on õigus taotleda hooajalist ja suvist treeningupuhkust.
4.2. Treeningupuhkuse võtmiseks esitab klient spordiklubile kirjaliku avalduse vähemalt seitse kalendripäeva enne treeningupuhkuse algust. Spordiklubi võimaldab treeningupuhkust vaid võla puudumise korral. Õigus treeningupuhkusele rakendub paketilepingu sõlmimise hetkest.
4.3. Kliendil on õigus taotleda hooajalist treeningupuhkust kalendriaastas kokku üheks kuuks. Kui kliendi treeningupuhkus kestab korraga alla ühe kuu, siis käib arvestus katkematu täisnädala ehk seitsme päeva kaupa.
4.4. Kliendil on õigus taotleda suvist treeningupuhkust perioodil 01.06–31.08 kokku kolmeks kuuks. Kui kliendi suvine treeningupuhkus kestab korraga alla ühe kuu, siis käib arvestus katkematu täisnädala ehk seitsme päeva kaupa.
4.5. Treeningupuhkusel olev paketiklient ei pea tasuma antud perioodi eest kuutasu. Kui treeningupuhkust rakendatakse pärast jooksva kuu arvete väljastamist, toimub tasaarveldus puhkuse päevade eest järgmise kuu arvega.
4.6. Treeningupuhkuse ajal võib klient kasutada spordiklubi teenuseid vastavalt hinnakirjale (sissepääs paketikliendile paketiväliselt või treeningupuhkuse ajal).
4.7. Treeningupuhkust ei saa taotleda klient, kes on esitanud paketilepingu lõpetamise avalduse.

5. Isikuandmete töötlemine
5.1. Spordiklubi järgib Isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest ja muudest seonduvatest õigusaktidest tulenevaid isikuandmete töötlemise tingimusi ja põhimõtteid, juhindudes AS-i Audentes kehtestatud privaatsuspoliitikast, mis on kättesaadav veebiaadressil https://audentes.ee/audentese-spordivaldkonna-privaatsuspoliitika/.
5.2. Spordiklubi kasutab isikuandmeid lepingu täitmiseks, sealhulgas partnerite poolt osutatavate teenuste vahetuks osutamiseks või selle võimaluse loomiseks, pooltega suhtlemiseks ja Audentese-siseseks infovahetuseks ning teadete edastamiseks.

Jalus