fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

Digitehnoloogia on vahend, mitte eesmärk

20.10.2017

Õpilased kasutavad nutiseadmeid suhtlemiseks ja meelelahutuseks. Kuidas aga teha nii, et digilahendused muutuksid koolitöö loomulikuks osaks ja toetaksid õppimist?

Eelmisel õppeaastal saavutas Audentese erakool hariduse infotehnoloogia sihtasutuse ehk HITSA suurima tunnustuse: saime digitaalselt aktiivse kooli kuldtaseme.

Pärast kaalukat kiitust oli õige hetk planeerida järgmisi samme. Selleks panime koolis kokku digipöörde tiimi, kuhu kuulusid kooli direktor, õppejuhid, IT-juht, haridustehnoloog ja õpetajad. Meeskond analüüsis, kuidas on õpetajad ja õpilased digivõimalusi seni kasutanud, kuidas toetab kooli juhtkond digivõimaluste rakendamist ning milline on kooli digitaristu olukord. Seati ka eesmärgid, kuhu edasi liikuda.

Leppisime kokku põhimõtted ja kolm valdkonda
Kool hoolitseb süsteemse arendustöö käigus selle eest, et õpetajad ja juhtkond juhinduksid digipööret ellu viies kindlatest printsiipidest:

 • loome õpilasele huvitava ja kasuliku digikeskkonna ning arendame seda sihipäraselt;
 • suurendame digitehnoloogia võimalusi kaasates õpilase aktiivsust;
 • õpetajad juhivad õppetööd nii, et õpilane võiks oma huvidest ja võimetest lähtuvalt õppida aktiivselt, olla ettevõtlik ja loov ning teha koostööd;
 • õpetajad osalevad digipädevusi arendavatel koolitustel ning katsetavad uuenduslikke õpistsenaariume ja metoodikaid oma igapäevatöös.

Audentese erakooli digipöörde plaan hõlmab kolme valdkonda, milleks on õpikäsitus, õppekorraldus ja digitaristu.

1. Õpikäsitus
Koolipere töötab selle nimel, et õpilane saaks õppides

 • olla aktiivne osaline;
 • tunda põnevust ja rõõmu;
 • toetada oma digiteadmiste ja -oskustega õppetegevust.

Aineõpetajad teevad koostööd ja õppeained on omavahel lõimitud. Õpetajate ühistöö on kooli tasandil planeeritud: näiteks iga nädal toimub lõimitud õppe koosolek. Õpetajate koostöö hõlmab eri aineid ja vanuseastmeid ning ka pikemaajalisi projekte.

Õpetajad õpivad järjepidevalt ka üksteiselt: nad jagavad kogemusi ja materjale, käivad kolleegide tundides ning annavad selle kohta tagasisidet. Kogemusi vahetatakse kas infotundides või e-kanalite kaudu.

Tähtis roll on ka regulaarsetel koolitustel, kus õpetajad arendavad oma digipädevusi ja õpivad digivahendeid õppetegevusse integreerima.

2. Õppekorraldus
Selleks, et toetada interaktiivsete meetodite kasutuselevõttu ja motiveerida õpetajaid sinna poole arenema, alustatakse koolis väiksemate pilootprojektidega. Näiteks võetakse kasutusele uued tehnilised õppevahendid, luuakse õppematerjale ja kujundatakse atraktiivseid e-õppekeskkondi.

Sel viisil on võimalik kitsamas ringis katsetada ning kasutusele võtta mitmesuguseid aine-, teema- ja probleemipõhiseid e-materjale, e-ülesandeid, e-teste jms. Niisuguste pilootprojektide käigus loodud õppematerjalid muutuvad kõigile kättesaadavaks kooli e-varamu vahendusel. Täiendades järk-järgult oma kooli e-varamut ja kasutades muid e-õppematerjale (mis samuti arenevad), jõuame aastate pärast selleni, et lastel on ranitsa asemel e-koolikott, mis mahutab e-õpikuid ja e-töövihikuid.

3. Digitaristu
Kool on käivitanud Digisõbra projekti, mille raames vilunumad õpetajad jagavad kolleegidele digiseadmete kasutamise kogemusi ja oskusi. Kooli e-varamu hoidmiseks ja kasutamiseks on loodud Moodle’il põhinev veebikooli keskkond.

Oleme digitaristu ajakohastamiseks kavandanud mitu eelistegevust:

 • katame kooli territooriumi kvaliteetse wifi-lahendusega;
 • koolil on vähemalt kaks klassikomplekti tahvelarvuteid ja kaks klassikomplekti sülearvuteid, mida kasutame igapäevases õppetöös. Vajaduse korral hangib kool tahvel- ja sülearvuteid juurde;
 • kõigis klassides on õpetaja töökohal tänapäevane arvuti ja ajakohased esitlusseadmed;
 • Audentese veebikooli keskkond võimaldab e-õpivara üles laadida, säilitada ja õppetöös kasutada.

Digipööre on alanud
Digipöörde meeskonna püstitatud eesmärkide täitmisega oleme juba alustanud. Alates sellest sügisest on õpetajad ja õpilased saanud kasutada kõikjal koolis levivat traadita internetti, koolil on olemas ka kaks klassikomplekti tahvelarvuteid.

Kui õpilased näevad õpetajat arvutikohvritega tulemas, siis on nad väga elevil ja motiveeritud. Ka õpetajate tagasiside on positiivne: tahvelarvutiga jõuab rohkem ülesandeid harjutada kui kirjutades, õppimine on vaheldusrikas ja haarab õpilasi kaasa.

Selleks, et noor saaks iseseisvas elus hakkama
Digilahendus on kõigest vahend, mis aitab õpitulemusi saavutada. See ei ole eesmärk omaette. Digilahendus peab toetama õppimist ning andma kooli lõpetajale kindlustunde, et ta tuleb ülikooli ja tööandja ootustega toime.

Me tegutseme digipöörde käigus selle nimel, et meie õpilased ja vilistlased

 • oleksid nutikad ja loovad;
 • näeksid digivahendis pigem abilist, mitte vaid meelelahutajat;
 • teeksid tarku valikuid;
 • ei unustaks tervist ning
 • säilitaksid reaalse ja digimaailma vahel liikudes tasakaalu.

Jalus