Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

E-gümnaasiumi uus õppeaasta tuleb võimalusterohke

07.06.2017

Sel aastal on e-gümnaasiumi töökorralduses paljugi muutunud: lisaks auditoorsetele tundidele ja individuaalsetele e-konsultatsioonidele toimusid mitmel kursusel veebiülekandena reaalajas tunnid, milles said korraga osaleda kõik kursuse liikmed. E-tunnid olid interaktiivsed: e-osalejad suhtlesid õpetajaga ning tegid koos ülesandeid ja harjutusi.

Aprillikuus korraldasime e-gümnaasiumi õpilaste seas küsitluse, et uurida nende rahulolu e-tundidega. Vastanutest 64% märkis, et on võtnud e-tundidest osa. 78% on vaadanud tunde järele. Üle 90% küsitluses osalenutest ütles, et e-tunnist oli õppimisel abi.

Põhiliselt meeldis õpilastele e-tundide puhul see, et

  • osaleja sai kiire ülevaate e-kursuse ülesehitusest ja nõuetest;
  • õpetaja juhtis tähelepanu olulistele asjadele;
  • lisaselgitused ülesannete juurde olid väga kasulikud ja neid sai mitu korda järele vaadata;
  • oli hea võtta koolitunnist osa ja suhelda õpetajaga ka väljaspool Eestit olles;
  • tund oli informatiivne ja kasulik;
  • õpetaja oli tunni hästi ette valmistanud ja läbi mõelnud;
  • küsimusele anti kohe vastus, tänu sellele sai kursuse materjal paremini selgeks;
  • osaleja ei pidanud kodust lahkuma ja edasi-tagasisõidu peale aega kulutama.

Vastanutele ei meeldinud tehnilised probleemid internetiühendusega, vahetu emotsiooni puudumine ja auditoorsete tundidega võrreldes väiksem kaasatus. Samuti nimetati ebasobivat aega ja seda, et e-tunde oli vähe.

Õpilased tegid mitu ettepanekut parendamiseks. Sooviti rohkem e-tunde reaalainetes, eriti matemaatikas. Samuti soovitas mitu õpilast muuta veebitunnid sisukamaks: jätta rohkem aega kursuse materjalile ja vähem aega korraldusliku poole selgitamisele. Oodatakse ka rohkem interaktiivsust ja õpilaste kaasatust, arutelusid ning ühist harjutamist.

Kokkuvõttes jäi üle 90% õpilastest e-tundide korralduse ja sisuga rahule ning nad soovisid, et e-gümnaasiumi meeskond laiendaks e-tundide andmist.

6. mail toimus e-gümnaasiumi õpetajate ja tugimeeskonna arenguseminar, kus võeti kokku rahuloluküsitluse tulemused ning arutati läbi järgmised sammud. Õpetajad jagasid e-tundidega seoses omi kogemusi ja tegid ettepanekuid.

Arutelu tulemusena on järgmisel aastal kavandatud mõningaid uuendusi, seda nii e-tundide sisu ja ülesehituse kui ka korraldusliku poole pealt. Kursuse korraldusküsimuste osa salvestatakse ette ja sellega saab osaleja tutvuda enne e-tundi. E-tund ise muutub sisukamaks. Laieneb ka nende ainete valik, milles e-tunnid hakkavad toimuma. Tekib juurde üks e-päev töönädala sees õhtusel ajal. Töösse on võetud ka mitu teist ettepanekut.

Jalus