fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Kokkuvõte erakooli rahuloluküsitlusest

22.10.2021

Igal kevadel palume lastevanematelt lõppeva õppeaasta kohta tagasisidet. Peame seda tagasisidet väga oluliseks, sest vaid nii saame veelgi paremini toetada lapse arengut ja vastata lapsevanema ootustele.

Küsitluse saatsime välja maikuus ja sellele vastas 132 vanemat (peret). Vastustest selgus näiteks see, et lapsed tulevad endiselt rõõmuga kooli (esimene kooliaste 95%, teine 87%, kolmas 87%). Vanematest, kelle lapsed on saanud tugiõpet või täiendavat tuge, on pakutavaga väga rahul 90%. Ka pikapäevarühmaga on enamik vastajaist (93%) endist viisi rahul. Spordipaketiga rahulolu on viimastel aastatel üha paranenud ja sellel aastal tõusnud 87%-ni.

Koolitoidu kvaliteedi parandamine on olnud pikki aastaid meie üks prioriteete ja selle nimel on ellu viidud mitmeid uuendusi. Meil on hea meel, et see suur töö on vilja kandnud ja kajastub ka tagasiside tulemustes. Kui esimese kooliastme lapsevanemate rahulolu koolitoiduga on olnud aastast aastasse samal tasemel (pigem ja väga rahul 60–61%), siis paranenud on see eelkõige just teises (pigem ja väga rahul 48%, eelmisel aastal 36%) ja kolmandas kooliastmes (pigem ja väga rahul 63%, eelmisel aastal 25%).

Vanemad väärtustavad meie õueala, õuevahetunde ning sportimis- ja huvitegevusvõimalusi, samuti lapsesõbralikkust ja hoolimist. Infovahetusega on pigem või väga rahul 90% esimese, 80% teise ja 96% kolmanda kooliastme vanematest.

Lapsevanemad on rahul ka kooli tugifunktsioonidega (juhtkond, büroo, huvijuht, kooliõde jne) ning seejuures on vastajad eraldi esile tõstnud büroojuhte.

Keeruline distantsõppe periood on võrreldes eelmiste aastatega kõigis kooliastmetes tõstnud koolis tekkinud probleemide osakaalu: esimeses kooliastmes 15%-lt 29%-le, teises 16%-lt 31%-le ja kolmandas 10%-lt 21%-le. Peamiselt jagunevad probleemid kaheks: suhe mõne klassikaaslasega ja distantsõppe ajal tekkinud õpiraskused. Samas on hea meel tõdeda, et rahulolu kooli (klassijuhataja ja koolipsühholoogi) tegevusega probleemide lahendamisel on esimeses ja teises kooliastmes tõusnud; kolmandas kooliastmes on see näitaja jäänud samale tasemele. Laste ja pere murede lahendamine on kooli üks prioriteete ning selle nimel tegutseb koolis ka tugimeeskond, kuhu kuuluvad HEV-koordinaator, kaks koolipsühholoogi, eripedagoog, õppenõustaja, õpiabi õpetajad.

Eriti hea meel on meil selle üle, et lapsevanemad on valmis meie kooli soovitama oma sõpradele ja tuttavatele. Lastevanemate soovitusindeks on aastast aastasse ainult kasvanud, viimase rahuloluküsitluse järgi on see esimeses kooliastmes 84, teises 61 ja kolmandas 75.

Aitäh kõigile vastanuile tagasiside, tunnustavate sõnade ja asjalike parendusideede eest. Sel moel koostööd tehes muudame kooli veelgi paremaks ja mitmekülgsemaks.

Jalus