fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

HUVIKESKUSE UUDISKIRI

Kokkuvõte huvikeskuse õppeaasta rahuloluküsitlusest

13.05.2019

Igal kevadel saadame huvikeskuse lapsevanematele rahuloluküsitluse, et kaasata teid huvihariduse arendamisse ja õppetöö parendamisse. Vanemate tagasiside on edasiste sammude kavandamisel ja elluviimisel väga oluline.

Sel õppeaastal tegutses iga kuu meie ringides keskmiselt 227 õpilast, kelle vanemad ootasid õppeaasta alguses seda, et huviringi tegevus

  • oleks põnev, vaheldusrikas, sisukas ja loov;
  • pakuks rõõmu ja meeldiks lapsele;
  • annaks uusi teadmisi ja oskusi ning arendaks last;
  • tooks vaheldust koolitundidele, nutivahendis olemisele ja sporditreeningutele.

Samuti soovisid vanemad seda, et

  • laps osaleks vähemalt ühes huviringis, et harjutada vastutamist ja püsivust;
  • laps valmistaks midagi oma kätega;
  • õpe oleks järjepidev;
  • lapsel tekiks ringis osaledes valdkonna vastu püsiv huvi;
  • jätkuks eelnevate aastate tasemel töö ja hea koostöö.

Jalgrattakoolituse puhul peeti oluliseks, et laps sooritaks edukalt jalgratturi teooria- ja sõidueksami ning saaks selle kinnituseks jalgratta juhtimise õiguse ja jalgratturi juhiloa.

Ülekaalukalt pidasid vanemad ringide valikut piisavaks või isegi väga heaks. Küsitlusest selgus, et huvikeskuses võiks olla ka rahvatantsuring või midagi tantsulist, mis sobiks just poistele. Vastajad nimetasid veel, et valikusse võiks lisanduda keraamika-, animatsiooni- ja programmeerimisring, eraldi malering, laste jooga, multimeedia ring ning tänavaspordi ring, kus lapsed saaks trikirataste või -ruladega sportida. Sooviti ka viiuli ja ukulele õppimise võimalust.

Lapsevanemad märkisid, et huvikeskuses võiks olla veel loodus-, teadus- ja leiutamisring. Kõik need kolm olid sügisel ka pakutud valikus. Eelnimetatud kolm ja veel mõni huvikeskuse pakutud ring ei alustanud sügisel tööd, sest soovijate hulk oli liiga väike. Küsimus ei olnud laste huvipuuduses, vaid õpingute ning teiste treeningu- ja ringiaegadega ühildamises. Järgmisel kooliaastal kavatseme taas avada uusi ja põnevaid huviringe, et valik oleks veel mitmekesisem.

Nii e-kirja, telefoni kui ka veebilehe kaudu toimuvat kodu ja huvikeskuse vahelist infovahetust pidasid vanemad väga heaks. Saime kiita info kiire liikumise ja asjakohaste teavituste eest.

Teist õppeaastat ilmub huvikeskusel novembris ja mais oma uudiskiri. Selle väljaandega oli väga rahul või pigem rahul 79% vastanutest. Rõõmu teeb tagasiside, et uudiskirja on huvitav lugeda ja et see võiks ilmuda isegi sagedamini.

Küsitlusele vastas 43% huvikooli vanematest, nendest üle 83% andis huvikeskusele 10 palli skaalal hindeks 9 või 10, olles valmis huviringe soovitama ka oma sõpradele ja tuttavatele. Ühtlasi näitas küsitlus seda, et 84% vastanud vanemate lastest osaleb huviringis rõõmuga ja 15% enamasti rõõmuga.

Täname vastajaid tagasiside, tunnustavate sõnade ja koostöö eest. Vanemad andsid palju toredaid ideid, kuidas huvikeskuse tööd parendada. Huvikeskuse meeskonnaga õppeaastat kokku võttes paneme need mõtted ja arvamused arutlusele.

Kutsume teid ka järgmisel kevadel küsitluses kindlasti osalema, et vastamisprotsent oleks kõrgem. Ainult nii saame muuta huvikeskuse paremaks ja mitmekülgsemaks.

Jalus