fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

LASTEKOOLI UUDISKIRI

Kokkuvõte lastekooli rahuloluküsitlusest

18.05.2021

Igal kevadel saadame lastekooli vanematele rahuloluküsitluse, et kaasata neid kooli arendamisse ja õppetöö parendamisse. Vanemate tagasiside on edasiste sammude kavandamisel ja elluviimisel väga oluline.

Tänavuse küsitluse saatsime välja ajal, kui laste viimasest koolimajas veedetud päevast oli möödas rohkem kui kaks kuud. Seetõttu on mõistetav, miks vastas küsitlusele vaid 33% lastekooli vanematest. Seda enam täname ja tunnustame neid, kes leidsid keerulisel distantsõppe ajal tagasiside andmiseks võimaluse.

Rahuloluküsitluses osalenud vanematest on lastekooli õppetegevuse ja -materjalidega 85% väga rahul ja 13% pigem rahul, kui õppetöö toimub koolimajas, ning 50% väga rahul ja 32% pigem rahul, kui õppetöö toimub distantsilt. Oli ootuspärane, et koolimajas tehtava õppetööga ollakse rohkem rahul. Aga me rõõmustame ka distantsõppe puhul saavutatud heade tulemuste üle.

Distantsõppe tööjuhendeid ja õppematerjali juurde käivaid selgitusi pidas vastanutest arusaadavaks 76% ning peaaegu sama palju ehk 75% arvas, et need juhendid ja selgitused aitavad lapsevanemat. 69% märkis, et saadetud õppematerjalid on jõukohased, ja 54% leidis, et need on piisavad. 66% vastanutest oli seisukohal, et distantsõppe videod on vanemale kodusel lapse suunamisel ja õpetamisel abiks, ning 63% kinnitas, et need videod aitavad lapsel õppematerjali paremini omandada.

Vanemad märkisid, et peamisteks koduse distantsõppe takistusteks on lapse motiveerimine, innustamine ning järjepidevuse hoidmine. Takistusena nimetati ka ajapuudust ja vanemate väheseid pedagoogilisi oskusi. Samuti tuli küsitlusest välja, et lapsed tunnevad igatsust kaasõpilaste, õpetajate ja koolimajas toimuvate tundide järele.

Küsitluses osalenud vanematest 58% märkis, et kooliga distantsõppe ajal toimunud koostöö vastas nende ootustele, ja 27% leidis, et pigem on vastanud. 90% arvas, et rühmaõpetaja vastas õppeaasta jooksul nende ootustele. Lastekool vastas õppeaasta jooksul ootustele 65% vastanute jaoks ja pigem vastas 21% puhul. Selgitusena märkis enamik vanemaid, et hariduselule kehtestatud piirangud ja distantsõpe on põhjused, miks kõik ootused ei täitunud. Aga samas nad leidsid, et lastekool andis selles olukorras endast parima.

Infoallikaid puudutavast tagasisidest saab esile tõsta, et 64% vastanutest hindas vestlusi rühmaõpetajaga (enne ja peale koolitunde) väga heaks ning 26% pigem heaks. Väga heaks pidas e-kirja teel toimuvat infovahetust õpetajaga (teated ja õppetööd puudutav tagasiside) 91% ning büroojuhi või lastekooli juhatajaga (teated ja õppetöö korraldust puudutav info) 89% vastanutest. Veebilehelt vajaliku info saamist hindas väga heaks 56% ja pigem heaks 24%.

Lastevanemate koolitused toimusid kuni piiranguteni koolimajas ja seejärel esimest korda ka veebis. 41% vastanutest arvas, et ei ole vahet, kas koolitus toimub edaspidi koolimajas või veebis, 21% eelistaks toimumispaigana koolimaja ja 24% veebikeskkonda.
89% küsitluses osalenud vanemaid andis lastekoolile kümnepalliskaalal hindeks 9 või 10, olles valmis lastekooli soovitama ka oma sõpradele ja tuttavatele.

Aitäh vastajaile tagasiside, tunnustavate sõnade ja asjalike ettepanekute eest. Sel moel koostööd tehes saame muuta lastekooli veel mõnusamaks ja mitmekülgsemaks.

Jalus