fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOLI UUDISKIRI

Kooli esimene tuleviku klassiruum on avatud

18.10.2019

Praegused õpilased vajavad tulevikus midagi enamat kui kiirelt aeguvad faktiteadmised. Nad peavad õpetaja juhendamisel arendama info otsimise ja töötlemise oskust, et muutuvas maailmas hakkama saada. Sellega arvestades oleme oma koolis loonud esimese säärase klassiruumi, mis võimaldab rakendada nn tulevikuõpet.

Arvestame tuleviku klassiruumis õpilaste eelnevate teadmiste ja kogemustega ning anname neile valikuvõimalusi. Uus õpikeskkond rajaneb arusaamal, et õppimine on olemuslikult sotsiaalne. Seetõttu peame õppimisel esmatähtsaks hästi organiseeritud koostööd. Uued lahendused panevad tööle eranditult kogu klassi, muutes õpilased õppeprotsessis aktiivseks.

Nüüdisaegne õpikäsitus
Tänapäeva õpieesmärke aitavad saavutada nüüdisaegse õpikäsituse elemendid, mida võib liigitada kolme gruppi: arusaam õppimisest, seda toetav õpikeskkond ning viimases toimuv õpe ja õpetamine.

Nüüdisaegne õpikäsitus lahendab ühtlasi järgmist kolme probleemi:
1) õpetamine ei ole sageli õppijakeskne, õpitav on elukauge ja igav;
2) õpikeskkond ei ole avatud ja koostöine, suhted ei ole toetavad ning sisemine motivatsioon on nõrk;
3) osalised ei mõista, et õppimise eesmärgiks on teadmiste ja oskuste omandamise kõrval ka protsess, mille käigus kujundatakse iseseisva ja koostöise õppe oskust.

Klassiruum koosneb kuuest tsoonist
Audentese esimene uuenduslik klassiruum koosneb kuuest õpitsoonist, kus õpilane saab vastavalt

  • uurida ja avastada;
  • luua;
  • esitleda;
  • suhelda;
  • koostööd teha ning
  • isikupäraselt areneda.

Iga ala toob esile õppimise ja õpetamise teatud küljed ning aitab mõelda eri aspektidele. Muutuvad nii füüsiline ruum, vahendid, õpilase ja õpetaja roll kui ka õpistiil.

Kõik õpitsoonid koos moodustavad ruumi, mis toetab uut ja terviklikku õpetamisviisi. Tsoonid võimaldavad õpilastel olla ühendatud ja kaasatud ning panna end proovile. Sellises keskkonnas õpetamine kaasab võimalikult palju õpilasi ja pakub neile ainulaadset õppimiskogemust.

Uurimis- ja avastamistsoon
Tuleviku klassiruumis julgustame õpilasi avastama ning anname neile võimaluse aktiivselt osaleda. Uurimistsoonis saab õpetaja soodustada avastus- ja projektipõhist õpet, mis arendab õpilase kriitilist mõtlemist.
Ideed toetab lihtsalt liigutatav mööbel, tänu sellele saame füüsilist ruumi kergesti kohandada nii rühma- ja paaristöö kui ka iseseisva töö tarbeks. Tehnolahendused annavad õpilasele uurimiseks ja analüüsimiseks vajalikud tööriistad.
Tänapäeval ei ole probleemiks info kättesaadavus, vaid allikate usaldusväärsus ja info tõesus. Seepärast õpitakse meie uues klassiruumis allikate usaldusväärsust analüüsima ja kasutatud allikatele õigesti viitama.

Loometsoon
Meie uudne klassiruum lubab õpilastel endal töid (näiteks multimeediumesitlusi) planeerida, disainida ja luua. Loometsoonis ei piisa info kordamisest, vaid õpilased töötavad tõeliste teadmistega. Tõlgendamine, analüüs, tiimitöö ja hindamine on loomeprotsessi olulised osad.

Esitlustsoon
Tuleviku klassiruumis kasutavad õpilased eri tööriistu ja oskusi, et õpitut ja tehtut esitleda ning töö kohta tagasisidet anda ja saada. Kavandame tundidesse esitlusi ja ettekandeid, et õpilased saaks lisada enda tööle suhtlusmõõtme.
Interaktiivsete esitluste tsooni disain ja paigutus julgustab suhtlema ning rühmatööd esitlema. Elektrooniline avaldamine ja jagamine on samuti teretulnud, et õpilased harjuksid võrguallikaid kasutama ning tutvuksid e-turvalisuse põhimõtetega.

Suhtlustsoon
Kui tavapärases klassiruumis on kõiki õpilasi raske kaasata, siis meie uudse klassiruumi interaktiivsed tehnoseadmed võimaldavad igal õpilasel tundi panustada. Lahendused varieeruvad isiklikest vahenditest, nagu tahvelarvuti ja nutitelefon, interaktiivsete tahvlite ja õppematerjalideni. Suhtlustsooni õpe eeldab nii õpetaja kui ka õpilase aktiivset osalemist.
Üheskoos arutletakse ja otsitakse probleemile või uurimisküsimusele lahendusi.

Koostöötsoon
Kõnealuses klassiruumis on tähtsal kohal tiimitöö, mis toimub uurimise, loomise ja esitlemise ajal. Koostöö kvaliteedi moodustavad meietunne, jagatud vastutus ja rühmasiseste otsuste tegemine.
Info- ja kommunikatsioonilahendused rikastavad suhtlust ning koostööd: 21. sajandi klassiruumis ei ole koostöö piiratud näost näkku ja sünkroniseeritud suhtlusega, vaid see võib toimuda ka virtuaalselt ning asünkroonselt.

Arengutsoon
Arengutsoon on koht mitteametlikuks õppimiseks ja refleksiooniks. Õpilased saavad iseseisvalt ja omas tempos koolitööd teha või enda huvidele keskendudes õppida väljaspool ametlikku klassiõhkkonda nii koolis kui ka kodus. Õpitakse kõikjal ja igal ajal.
Soodustades iseseisvat õpet, toetame õppijate metatunnetuse ja refleksioonioskusi, julgustame neid liikuma elukestva õppe poole ning anname neile oskuse ennast õppetöös ise juhtida.
Kompetentside ja oskuste kujundamise nõuded on muutunud: praegune haridus peab arendama kognitiivseid ja metakognitiivseid teadmisi ning oskusi, et inimesed oleksid 21. sajandil konkurentsivõimelised ja tuleksid teadmistepõhises ühiskonnas toime.

Õpivad ka õpetajad
Oleme esimene kool, kes korraldab koostöös HITSA koolitusprogrammiga oma õpetajatele koolituse „Tuleviku klassiruumi loomine“. Koolituse sisuks on tuleviku klassiruumi kontseptsiooni tutvustus ja nüüdisaegset õpikäsitust toetavate õpitsoonide rakendamine klassiruumis.
Koolituse eesmärk on anda õpetajale teadmised ja oskused, mis aitavad tal täita eri metoodikate puhul eri rolle ning kavandada ajakohast klassiruumi, kus

  • õpikeskkond on aktiivne;
  • pedagoogika, füüsiline ruum ja tehnoloogia toetavad iseseisva õppija kujunemist;
  • lähtutakse nüüdisaegsest õpikäsitusest ning
  • kujundatakse 21. sajandi oskusi.

Nimekonkurss
Tuleviku klassiruumil puudub hetkel nimi, mis annaks edasi uut ja terviklikku õpetamisviisi. Seetõttu ootame kõik osalema klassiruumi nimekonkursil.

Osalen klassiruumi nimekonkursil

Jalus