fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Erakooli uudiskiri

Koostame koolile uue arengukava ja õppekava

17.12.2015

Koolimaja_370x240Kool on osa ühiskonnast, seepärast peame oma tööd korraldades arvestama nii majanduse, hariduse kui ka kogu ühiskonna arengut. Nende muutuste järgi tuleb regulaarselt korrigeerida ka kooli arengukava.

Kooli arengukava on alusdokument, mis määrab kooli olemuse, kooli arenduse põhisuunad ja eesmärkide saavutamiseks vajaliku tegevuse. Arengukava väljendab seda, millisena näeb kool ennast tulevikus ja milliseid eesmärke soovitakse saavutada, et tagada kooli õppekava raames toimuv õpe ning kasvatus. Arengukava peab aitama koolil toime tulla uute ülesannetega ning tagama kooli jätkusuutliku arengu ning õppe ja kasvatuse ootuspärase kvaliteedi.

Viimaste aastate kõige kiiremad muutused on toimunud infotehnoloogias. Tänu mitmesugustele pilvelahendustele tekivad globaalsed info- ja suhtlemisvõrgustikud, mis saadavad inimest edaspidi nii töö- kui ka eraelus. Üha enam toiminguid tehakse netis ja suur osa vajalikust infost on vaid paari kliki kaugusel. Praegusele noorele on veeb olnud eelkõige suhtlemise ning info ammutamise kanal, kuid juba mõne aasta pärast on see tõenäoliselt talle ka tavapärane elu- ja töökeskkond.

Tehniliste platvormide ja seadmete kiire arengu kõrval mõjutab kooli üha enam teadmiste omandamise ning õpiharjumuste muutus. Kool peab ühiskonna ja tarbimisharjumuste arenguga sammu pidama ning leidma meetodid, kuidas noor tulevikuks ette valmistada. Senisest enam tuleb kasutada tänapäeva noorele sobilikke õppevahendeid ja atraktiivseid meetodeid, mis võimaldaks teadmisi edasi anda asjakohasel viisil ning säilitaks õpihuvi kõigi ainete vastu.

Uudsete õppemeetodite kasutamine nõuab kogu õpikäsitluse muutmist. Nendel ümberkorraldustel peab olema tugi nii õppekava, õppekorralduse kui ka ressursside tasemel ning seda tuleb toetada võrdselt kõigil kooli huvirühmadel. Ootused infotehnoloogiliste lahenduste kasutamisele on väga suured: vajatakse nii õppimis- kui ka õpetamisviiside muutust. Kõige raskem haridussüsteemi ülesanne, mida me infotehnoloogiaga lahendada saame, on õpihuvi suurendamine.

Kehtiv Audentese kooli arengukava on koostatud aastateks 2014–2017 ja selle järgi on loodud olemasolev õppekava. Ümbritsev keskkond muutub aga kiiresti. Praegune õppekava ei toeta enam piisavalt tulevikuootusi ning vajab sisulist ja vormilist uuendamist, kusjuures üle tuleb vaadata kõik õppevaldkonnad.

Kooli õppekavasse on tarvis senisest enam sisse tuua ainete lõimimist ja interaktiivseid õppemeetodeid, tugevam rõhk peaks olema kriitilist mõtlemist, ettevõtlikkust ning loovust arendavatel käsitlustel. Arvestades meie rahvusvahelist gümnaasiumiastme IB õpet, on vaja luua selle üksuse suurem sidusus progümnaasiumiga (valikainete kattuvus ja sünergia, progümnaasiumis osa ainete õpetamine inglise keeles, progümnaasiumi ja IB õppe ühised õppevormid jms).

Kooli uue arengukava ja õppekava põhisuundade väljatöötamiseks kutsume jaanuari alguses kokku töörühma, kuhu haarame senisest enam huvirühmi. Peale kooli personali kaasame ka mõne majavälise eksperdi ning loomulikult õpilaste ja lapsevanemate esindajad. Arutelude käigus loodame kujundada ühise arusaama selle kohta, mida ootavad kool ja pered tulevikult ning milliseid arendusvõimalusi saaks peagi rakendada. See teave on alus kooli uue arengukava ja õppekava koostamisele ning aitab lähiaastateks paika seada õppetegevuse fookuse.

Pärast prioriteetide ja fookuse seadmist vormistame arengukava ning õppekava. Lõpliku arengukava vaatab üle kooli nõukogu, kes esitab sellest lähtudes ministeeriumile uue korralise koolitusloa taotluse.

Uue arengukava ja õppekava raamid peaks valmis olema hiljemalt selle õppeaasta lõpuks, et saaksime esimesed muudatused ellu viia juba uuel õppeaastal.

Jalus