fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

Külli Arand: „Suured asjad sünnivad laste, lapsevanemate ja õpetajate koostöös“

22.12.2017

Sellest õppeaastast on Audentese algkooli õppejuht ja algkooli õppetooli juht Külli Arand. Rääkisime temaga algkooli igapäevatööst, võimalustest ja tulevikuplaanidest.

Kui kaua oled õpetaja ja õppejuhina töötanud?
Elukutse valisin varakult, juba kooliajal, kus selleks andis suure tõuke minu esimene õpetaja.
Õppisin viis aastat Tallinna pedagoogilises instituudis, omandades algklasside õpetaja eriala koos kasvatustöö metoodiku lisaerialaga. Minu esimeseks töökohaks sai Tartu Mart Reiniku gümnaasium, kus õpetasin seitse aastat.
Täienduskoolitusel omandasin klassiõpetaja eriala koos inglise keele õpetaja lisaerialaga. Minu uueks töökohaks sai Tallinna saksa gümnaasium, kus töötasin 19 aastat klassiõpetajana ning esimese ja teise kooliastme inglise keele õpetajana. Lisaks sellele juhtisin seal algõpetuse õppetooli.

Kuulud Eesti klassiõpetajate liitu (EKÕL). Millega see ühendus tegeleb ja milline roll on seal Sinul?
2011. aastal otsustasime rühma Eesti eri paikades tegutsevate klassiõpetajatega luua tihedama koostöö tegemiseks klassiõpetajate liidu. Minust sai Tallinna piirkonna esindaja. See ühendus annab õpetajatele senisest parema võimaluse viia oma seisukohad üleriigilisele tasandile, ühtlasi esindab EKÕL klassiõpetajate huvisid ning toetab õpetaja professionaalsust koolituste, tegevuste ja tegevustoetuste kaudu. Me teeme koostööd ka teiste aineühenduste, ühiskondlike organisatsioonide ja riiklike institutsioonidega ning jagame parimat praktikat, et muutunud õpikäsitlus jõuaks igasse Eesti kooli.
Klassiõpetaja on oma klassi õpilastele ja nende vanematele esmane tugiisik. Tema kui alustala tugevusest oleneb sageli lapse edasine haridustee.
Nüüdseks on EKÕL kasvanud 200 liikmeni ja tegutsenud juba päris mitu töökat aastat. Alates sellest aastast kuulun liidu juhatusse. Lõimitud ainekavade raames oleme teinud koostööd kunstihariduse ühingu, Eesti tööõpetajate seltsi ja Eesti kehalise kasvatuse liiduga, korraldades ühiseid virtuaalnäitusi ja koolitusi. EKÕLi esindajana kuulun ka õpetajate ühenduste koostöökotta, mis liidab eri aineühendusi.

Mille poolest erineb Audentes Sinu eelmistest töökohtadest ja kuidas oled siin kohanenud?
Mul on hea meel, et sel sügisel avanes tore võimalus tulla oma teadmisi ja kogemusi jagama Audentese erakooli. Hindan siinset kvaliteetset, tänapäevast ja õppijale suunatud keskkonda.
Igal algkooli klassil on siin oma koduklass. Meie kool väärtustab hariduse kõrval ka liikumist, hoolides õpilase tervisest ja heaolust. Väga kasulik on algkooli õpilaste õuevahetund, mis kujundab värskes õhus liikumise harjumust. Kindlasti annavad koolile oma näo ka traditsioonilised ühisüritused.
Mind on aidanud Audenteses kiiresti kohaneda mentorlus ehk kolleegitugi ja kogemuste jagamine. Sellest on uuele töötajale palju abi.

Mis on Sinu peamised tööülesanded ja millal tasub õppejuhi poole pöörduda?
Algkooli õppejuhina korraldan õppekava kohaselt Audentese erakooli algkooli astme õppe- ja kasvatustööd. Iga nädal toimuvad meil algkooli õpetajate ja tugimeeskonnaga töökoosolekud, kus arutleme koolile oluliste küsimuste üle, uurime õpetajate koolitusvajadust ning jagame üksteisega parimat praktikat.
Hoolitsen ka selle eest, et õppetööks vajalik dokumentatsioon oleks olemas ja ajakohane. Tellin koos kooli raamatukoguga vajalikku õppekirjandust ja õppematerjale. Osalen kooli juhtkonna koosolekutel. Kavandan koos huvijuhi ja klassijuhatajatega üritusi. Jälgin e-koolis õpilaste õpitulemusi, käitumist, hoolsust ja puudumisi. Olen klassijuhatajate vahendusel kursis lapsevanemate ootuste ja muredega ning loomulikult lahendan päevast päeva paljusid kiireid küsimusi.
Õppejuhi poole võib alati pöörduda koolielu puudutavate küsimuste, ettepanekute, murede ja rõõmudega, et neid jagada ja arutada ning probleemidele lahendusi leida.

Millised teemad on sellel õppeaastal fookuses?
Peamisi pidepunkte on neli:

  • kvaliteetne ja õppijat väärtustav koolikeskkond;
  • 21. sajandi oskuste ja õpimeetodite arendamine;
  • lõimitud õppekava esimeses ja teises kooliastmes;
  • digipädevuste arendamine.

Millised uuendused on plaanis sellel ja/või järgmisel õppeaastal?
Tehnoloogia kiire areng, globaliseerumine ja töövormide muutumine nõuab arenemist ka koolilt.
Kooli roll on õpetada õppima, siduda õpitav tegeliku eluga, äratada õpihuvi, arendada loovust ja toetada iga õpilase arengut. Väikese riigi rikkus on inimesed: iga õppija on oluline.
Praegu töötame koos Tartu erakooli ja Pärnu vabakooliga välja lõimitud õppekava. Esimeses kooliastmes kavatseme üle minna teemapõhisele õpetusele, kus õppeainete vahel on tugevad seosed. Ka teine kooliaste läheb sujuvalt üle lõimitud õppekavale.
Suureneb õpilase aktiivsus, senisest enam arendatakse tema vaatlusvõimet ning iseseisva töö ja koostöö oskust. Tähelepanu pööratakse üldoskuste arendamisele (eneseväljendus-, esinemis-, koostöö- ja õpioskused ning loovus). Lõimitud õppekavas kasutatakse aktiivõppemeetodeid: õppekäike, õuesõpet ja mujalõpet, avastusõpet ning teema- ja projektipäevi. IKT osatähtsus õppetöös kasvab ning õpilase individuaalsete võimete ja huvidega arvestatakse senisest enam.
Selleks et õpilased omandaks kindla liikumisharjumuse, väärtustame liikumise tähtsust koolikultuuris edaspidi veelgi rohkem.

Milles seisneb lastekooli ja põhikooliga tehtav koostöö?
Me korraldame koos üritusi ning kavandame mitmesuguseid ühiseid tegevusi ja koolitusi. Lastekool ja algkool jagavad ka sama koolimaja.
Ühisüritusteks on näiteks traditsioonilised laadad, jäätmetekke vähendamise nädal ja helkurinädal, kus sel sügisel said kõik lastekooli lapsed Muki helkuri ning algkool ja põhikool ehtisid ühiselt helkuripuu. Suuremad õpilased aitavad korraldada algkooli õpilastele õppetegevusi ja üritusi (halloween, sõbrapäev).
Kindlasti plaanime koostöö osa tulevikus suurendada, et õpilane liiguks ühelt kooliastmelt järgmisele hästi sujuvalt.

Milline on hea õpetaja?
Hea õpetaja

  • äratab õpilastes õpihuvi, õpetab neid õppima, toetab õpilaste arengut ja seob õpitu igapäevaeluga;
  • kujundab lastes õigeid väärtushinnanguid, milleks on ausus, hoolivus, inimlikkus, töökus ning lugupidamine enda ja teiste vastu;
  • peab igat õpilast oluliseks ja eriliseks;
  • on õnnelik ja uudishimulik, sest kui õpetaja silmad säravad, siis on rõõmsad ka tema õpilased.

Õpetaja olla on vahva. Õpetamine on põnev protsess ning õpetada ja õppida saab kõikjal.

Millist rolli täidab koolielu edendamisel lapsevanem?
Lapse arengutee saab parima stardi siis, kui kodu ja kool on õpetuse ning kasvatuse põhiküsimustes ühel meelel ning kui nende vahel valitseb usaldus ja nad teevad koostööd. Ootame lapsevanemaid kooliasjades kaasa mõtlema ja rääkima. Kooli side koduga võiks olla veel tihedam ja sisukam kui kord-paar aasta jooksul koosolekul ja arenguvestlusel kohtumine ning e-kooli kaudu info vahetamine.
Iga klassi vanemad on valinud oma esindaja vanematekogusse, kus saab teha kooli juhtkonnale koolielu parendamise ettepanekuid.
Audentese erakoolis on vahvaid üritusi, mille kaudu saavad vanemad koolielus kaasa rääkida. Aitäh kõigile lapsevanematele, kes on kaasa löönud laatadel ja õppekäikudel, kutsunud õpilasi oma töökohta või andnud klassile mõne põneva tunni! Eriliselt soe tunne on lastel, kelle vanemad laulavad Audentese kooris ja esinevad jõulukontserdil koos oma lastega.

Millega tegeled vabal ajal?
Vaba aja sisustan treeningute, rahvatantsu, jalutuskäikude ja aiatööga. Mulle meeldib veel teatris, kinos ja kontserdil käia, samuti lugeda ning reisida. Sellest aastast naudin ka Audentese kooris laulmist.

Jalus