fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

ERAKOOL

Laps vajab nii kodu kui ka kooli tuge

06.01.2023

Lapse arengu põhikeskkond on kodu ja sealsed pereväärtused. Kooli ülesanne on olla perele toetav partner. Tunneb ju vanem oma last kõige paremini: ema-isa teavad, mis last motiveerib, mida ta vajab, kuidas laps õpib ja tegutseb. Seetõttu saab kool ainult koostöös lapsevanemaga hoolitseda selle eest, et lapsest areneks iseseisvalt mõtlev, algatus- ja koostöövõimeline, loov, avatud ning positiivse ellusuhtumisega inimene.

Pakume võimalikult head kasvulava
Audenteses oleme loonud võimalused õpilase igakülgseks arenguks. Juhindume põhimõttest, et keha ja vaimu vahel peab valitsema tasakaal ning et igale lapsele tuleb anda parim haridus, mis vastab tema individuaalsetele võimetele ja potentsiaalile.
Lapsed arenevad erineva kiirusega ning igaühes on peidus anded, mis tuleb kodu ja kooli koostöös üles leida ning ellu äratada. Kuna Audentese erakoolis on väiksed, kuni 20 õpilasega klassid, jõuab õpetaja märgata, milline laps vajab parajasti järele aitamist ja milline hoopis lisaülesandeid.

Teeme tihedat koostööd koduga
Iga õpilase individuaalse arengutee toetamise olulisim eeldus on usalduslik ja sujuv koostöö kodu ja kooli vahel. Seega saame last kõige paremini aidata tiimina, kuhu kuuluvad laps ise, tema vanemad ja õpetaja ning vajaduse korral ka tugispetsialistid.
Asjatundlik ja õigeaegne teave perelt võimaldab õpetajal aegsasti märgata õpilast, kes on mõnes ainevaldkonnas eriti andekas või kellel on raskusi õppeaine omandamisel ja/või igapäevasel hakkamasaamisel. Perelt saadud infost lähtudes suudab õpetaja võimalikult kiiresti luua õpikeskkonna, mis aitab lapse arengule kaasa.
Suurem osa lastest saavutab võimetekohased õpitulemused juba siis, kui pere neid kodus toetab ja oma õpetaja piisavalt suunab. Seejuures on õpetaja kasutada mitmesugused võimalused: individuaalne lisajuhendamine klassis ja tugitunnid pärast koolipäeva lõppu, tunnis toimuva õppetöö individualiseerimine ja diferentseerimine ning õpikeskkonna kohandamine.

Oma panuse annavad tugispetsialistid
Alati ei piisa lapsele koolieluga toimetulekuks koduste abist ja oma õpetaja toest. Laps, kellel on püsivamad kirjutamis-, lugemis- või arvutamisraskused, kõnepuue, tähelepanu- ja keskendumisprobleemid või käitumis- ja tundeeluhäired, vajab spetsiifilisemat abi. Siin tulevad mängu meie tugispetsialistid: õpiabi õpetaja, koolipsühholoog, eripedagoog ja õppenõustaja.
Õpiraskustega lastele toimuvad kaks korda nädalas ainealased õpiabi- või kõneravitunnid ning tundeelu- ja käitumisprobleemidega lastele pakume üks kord nädalas individuaalset psühholoogilist nõustamist. Samal ajal jätkub lapse regulaarne toetamine ka klassis ja kodus.
Kui ühel hetkel on näha, et kooli toest jääb lapsele väheseks, siis saab tema pere pöörduda koolivälise nõustamismeeskonna poole. See tiim teeb lisauuringud, hinnates õpilase senist hakkamasaamist, ning annab seejärel soovitused, kuidas ja milliste täiendavate muudatuste ning tugiteenustega võiksime õpilast tõhusamalt toetada.

Aitame andekal veel kiiremini edeneda
Lugemishuvilistele oleme koolis loonud lugemisklubi ning need õpilased osalevad ka sellistes programmides nagu „Lugemisisu“, „Loeme ennast loomaaeda“ ja „Loeme ennast Pika Hermanni tippu“. Loodushuvilised võtavad osa ainevõistlusest „Tere, kevad“ ja panevad enda teadmisi proovile ka loodusviktoriinides.
Klassiõpetaja valmistab andekaid õpilasi ette ainevõistlusteks: meie kooli lapsed osalevad näiteks esimese ja teise kooliastme ülelinnalisel õpioskuste võistlusel ning mitmel üleriigilisel konkursil, mille hulka kuuluvad „Kaval-Ants“, „Känguru“, „Nutisport“, „Eduten“, „Math99“, „10Monkeys“ ja „Jänku-Juta“.
Esimese ja teise kooliastme andekad lapsed osalevad ka meie matemaatikaklubis, kus nad arendavad loogilist ja matemaatilist mõtlemist põnevate ning vaimset pingutust nõudvate ülesannetega ning valmistuvad matemaatika ainevõistlusteks: matemaatikaklubi lapsed võtavad osa Tallinna konkurssidest „Nuputa“, „Rosin“ ja „Kuubik“ ning üleriigilisest võistlusest „Känguru“.
Esimese kuni neljanda klassi õpilastele korraldame igal kevadel teadmiste- ja nuputamispäeva, kus osalejatel on võimalus näidata õppeaasta jooksul kogutud teadmisi aineülestes töötubades. Sama ürituse raames toimub klasside vahel mõõduvõtt, kus on lõimitud eri õppeainete ja silmaringi küsimused.
Koostöös Audentese huvikeskusega pakub kool õpilastele huviringe. Näiteks robootikaringis ja teadusringis kasvab lapse huvi maailma vastu ning arenevad tema enesekontroll, loovus ja oskus teaduslikult mõelda.

Tutvun Audentese erakooli võimaluste ja 1. klassi vastuvõtuga.

Jalus