fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

huvikeskuse uudiskiri

Tiia Pällo: „Kunstiringis olen koos lastega palju õppinud ja loonud“

07.05.2018

Õpetaja Tiia Pällo on Audenteses kunstiharidust andnud juba 17 aastat. Ta on huvikeskuses kunstiringi õpetaja ja linnalaagri koordinaator, peale selle töötab ta meie põhikoolis 5.–9. klassi kunstiõpetajana. Kõigi nende ülesannete puhul saab Tiia innustust laste loomingu siirusest.

Kuidas sai Sinust Audentese huvikeskuse kunstiringi õpetaja?
Asusin Audentese erakoolis kunstiõpetajana tööle 2001. aastal. Siia soovitas tulla minu ülikooli kursuseõde, kes ütles, et see on mõnus väike kool. 17 aasta jooksul on kool muidugi jõudsalt kasvanud: saanud juurde lapsi, klasse, allüksuseid ja huviringe.
1. ja 2. klassile mõeldud kunstiringi hakkasin juhendama samuti kohe esimesel tööaastal.
Vahepeal juhendasin muidki ringe, näiteks joonistamis- ja maaliringi ning skulptuuri- ja keraamikaringi, kus osalesid ka põhikooli õpilased. Praegu oleme huvikeskuses pühendunud siiski algkoolile. Vanemad õpilased soovivad kätt proovida juba linnas pakutavates kunstikoolides ja -stuudiotes, sest neile on oluline ka seltskond väljaspool kooli.

Kes Sinu kunstiringis käivad ja millega te seal tegelete?
Kunstiringist võtavad osa nii meie kooli kui ka teiste koolide õpilased. Ka minu oma klassi õpilased on käinud mitu aastat minuga koos kunsti tegemas, käelisi oskusi lihvimas ja loomingulisust arendamas. Paljud lapsed on siin kunstiringis andeid arendanud terve algkooliaja.
Suunan kunstiringi õpilasi personaalselt ning tutvustan neile uusi kunstivahendeid ja -võtteid. Õpilane saab julguse olla loov ja leida kunsti kaudu iseennast. Huviringi sõbralik ja vabam keskkond annab lapsele hea võimaluse tegeleda kunstiga süvendatult.
Väikeses majas saavad huvilised laste tehtud, eri tehnikates teoseid pidevalt uudistada. Nende näitusetööde üle on ringi lapsed ka ise väga uhked, kuigi nad tahaksid alati kohe töid koju viia ja seal näidata.
Kooli 20. sünnipäeva näituseks lõime koos huvikeskuse kunstiringi, käsitöö- ja köögikunstiringi ning puutööringi õpilastega installatsiooni, mis pakkus uudistamis- ja katsetamisrõõmu kõigile, kes soovisid proovile panna oma täpsuse ja osavuse, julgesid sisse piiluda salapärastest akendest ning tahtsid imetleda valgusemängu.

Mille poolest erineb kooliõpetaja töö huviringi õpetaja tööst?
Klassis on tavaliselt õpilasi rohkem kui kunstiringis. Kunstiõpe on hindeline. Seetõttu tuleb mul põhjalikult läbi mõelda ja õpilastele selgitada, mida ma parajasti hindan, kas tehnika omandamist, teostust, teadmisi või tunnitööst osavõttu.
Kunstiõpetuses rakendan ainetevahelist lõimingut: olen koostööd teinud käsi- ja puutööõpetajate, muusika- ja ajalooõpetajate, samuti loodusõpetuse ning eesti, inglise ja vene keele õpetajatega. Näiteks sellel õppeaastal sai teoks suur ühine õudusjuttude konkursi projekt, mis hõlmas eesti keelt ning kunsti- ja muusikaõpetust: õpilane sai olla kirjanik, illustraator ja helilooja.
Korraldan põhikoolis regulaarseid näitusel- ja muuseumiskäike. Tänavusest aastast on Kadrioru kunstimuuseum Audentese erakooli koostööpartner. Mul on hea meel olla nimetatud ettevõtmise juht: vastutan selle eest, et kõik klassid osaleksid kunstimuuseumi õppeprogrammides.
Olen püüdnud leida niisuguseid õppevorme, mis ärgitaksid õpilast analüüsima, arutlema, uurima ja mõistatama. Värske valdkond on IT, mille abil katsetan uusi õppetöö võimalusi. Nende võimaluste hulka kuuluvad näiteks foto, animatsioon, filmimontaaž, mitmesugused salvestuslahendused, digimapi koostamine, õppeesitlused ja tööde vormistamine.

Sa kaasad õpilasi koolivälistesse projektidesse. Palun kirjelda neid ettevõtmisi.
Igal aastal osalevad meie kooli õpilased mõnel kunstikonkursil. 2014/2015. õppeaastal tunnustati mind arhitektuurikonkursil „Unistuste koolimaja“ edukalt esinenud õpilaste juhendamise eest. 2014. aastal oli mul võimalus juhendada 5. klasside õpilasi eTwinningu rahvusvahelises projektis „Picasso ja Navitrolla“, milles osalesid Eesti õpilased Audentese erakoolist ja Hispaania õpilased ühest Madridi põhikoolist.
Eelmisel aastal juhendasin 9. klassi õpilast Lilian Turbanit, kes saavutas kunstiõpetuse olümpiaadi Tallinna voorus teise koha. Käesoleval aastal olen saatnud õpilaste kunstitöid Eesti Panga mündikonkursile „Laulupidu 150“. Igal aastal valmistavad õpilased minu juhendamisel jõulukaarte, mis saadetakse Audentese koostööpartneritele.

Mida pead oluliseks klassijuhataja töös?
2002. aastal alustasin Audentese erakoolis tööd algaja klassijuhatajana. Aastate jooksul olen karastunud ning saanud palju kasulikke kogemusi ja elukooli.
5.b klassijuhatajana olen oma õpilaste usaldusisik ning õpilaste, lapsevanemate ja aineõpetajate vaheline kontaktisik. Suunan õpilasi, et neil kujuneksid vajalikud õpioskused. Innustan neid saavutama tulemusi, mis vastavad nende võimetele. Püüan toetada õpilaste arengut ja suhtlemisoskust.
Tähtsal kohal on õppekäigud, ekskursioonid, klassiõhtud ja väljasõidud nii oma klassi kui ka paralleelklassiga. Mitmele väljasõidule ja teatriskäigule olen kaasanud ka lapsevanemaid, et kooli ning kodu koostöö oleks veel tugevam. Minu klassi vanemad mõtlevad kaasa ja on väga toredad. Väga oluline koostöövorm on perega peetav arenguvestlus.
Paralleelklasside ühistegevuses pean tähtsaks klassijuhatajate omavahelist koostööd. Klassi- ja kooliürituste organiseerimine, planeerimine ning koordineerimine on minu kui klassijuhataja igapäevatöö. 2013. aastal tunnustas kool mind aasta klassijuhataja tiitliga.

Mis motiveerib Sind õpetajatööd tegema?
Kunstiõpetajana pean väga oluliseks, et õpilaste tööd oleks koolis välja pandud. See on esiteks tähtis miljöö seisukohalt ning teiseks saan seeläbi jagada õpilastele tagasisidet ja tunnustust ning suurendada nende motivatsiooni. Kaunilt eksponeeritud kunstitööd on kindlasti ka kooli visiitkaart. Koos õpilastega kujundan kooli ruume mitmesugusteks teema- ja tähtpäevadeks.
Hindan ja väärtustan meeskonnatööd, ühiseid ajurünnakuid ning koostööprojekte: naudin energiat ja töörõõmu, mida pakub ühistegevus, ning häid suhteid kolleegidega. Mulle väga meeldib minu töö: aastatega omandatud kogemused ja teadmised ning armastus õpetajatöö vastu annavad rahulolu igasse tööpäeva.
Sel õppeaastal juhin koos eesti keele õpetajaga põhikooli sotsiaalainete õppetooli tegevust. See on uus kogemus, kuid ma ju armastangi uusi ülesandeid ja tegutsemist.
Olen aastaid olnud ka praktikajuhendajaks Tallinna Ülikooli üliõpilastele, kes tulevad meie kooli vaatlus- või põhipraktikale. Naudin koostööd noorte tudengitega ning samas ka õpin neilt ja saan oma töö kohta tagasisidet, mis on õpetajale väga tähtis.

Mida pead õpilastele kunstimaailma tutvustades oluliseks?
Püüan arendada õpilaste suutlikkust töötada iseseisvalt ja järjepidevalt. Edendan nende arengut, loovust, püüdlikkust ja pühendunud töösse suhtumist. Töötan selle nimel, et õpilased saaksid aru, millist rolli mängivad kunstis esteetiline mõju, isikupära ja loomingulisus, aga ka puhtus, korrektsus ja tehnika valdamine. Ühtlasi soovin, et nad märkaksid ja mõtestaksid seda, mis nende ümber toimub, ning et nad väärtustaksid iseenda ja teiste loodut.

Mida soovitad lapsevanemale?
Soovitan vanemal olla oma lapse jaoks olemas: palju rääkida, arutada, tutvustada lapsele eri eluvaldkondi, veeta koos vaba aega, kallistada ja kiita. Kuid lapsele tuleks õpetada ka iseseisvust, vastutust, kohusetunnet, arvestamist ja abivalmidust, märkamist, ausust, austust ning viisakust.

Sa oled ka huvikeskuse linnalaagri koordinaator. Mis on Sinu ülesanded selles rollis?
Viimased seitse aastat hoolitsen huvikeskuses 6.–12. aastaste laste linnalaagri planeerimise ja toimumise eest. See on suur vastutus. Olen siiralt uhke, et linnalaagri kohad saavad kiiresti täis: eelmisel õppeaastal toimunud laagrist olid kolm rekordilise osalejate arvuga. Meie linnalaagrist võtavad osa nii meie kooli kui ka muude koolide õpilased.
Õpetajad soovivad olla linnalaagris juhendajaks ning nad on väga pühendunud, loovad ja avatud. Õpetajatelt nõuab linnalaager häid ideid, ajaplaneerimist, koostööd, vastutust ja täpsust.
Püüame olla kursis uute kohtadega, kus pakutakse tegevusi vaba aja veetmiseks ja õppimiseks. Mõtleme välja ja korraldame ka ise töötubasid, matku, seiklusmänge ning muid põnevaid tegemisi.

Kuidas Sa oma akusid täidad ehk millega tegeled vabal ajal?
Mul on suur huvi kujundusgraafika vastu, millega hobi korras tegelen. Kujundustööd olen õpetajaameti kõrvalt ikka nokitsenud, seda nii pliiatsi, pintsli kui ka arvuti abil.
Suurema hoo kujundajana sain siis, kui lõpetasin Eesti kunstiakadeemia kujundusgraafika eriala.
Minu lemmiktegevuseks on praegu metoodiliste ülesannetega mõisaraamatute koostamine ja kujundamine. Selles töös olen saanud rakendada oma õpetajakogemusi. Praegu on sarjas ilmunud kaks raamatut: „Vääna mõis“ ja „Laupa mõis“. Kolmanda väljaandega juba alustasime tööd, kuid las selle teema jääda kuni raamatu ilmumiseni saladuseks.
Uusi ideid aitavad ammutada ka näitused, teatrietendused ja kontserdid.
Minu kireks on veel mäesuusatamine ja rattasõit. Maikuus ootabki ees roheliste rattaretk „Kuidas elad, Kõrvemaa?“: kolm päeva saan mõnusalt akusid laadida rattasõidu, ilusa looduse ja hea seltskonna keskel.

Jalus