fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

Erakool

Toetame õpiraskustega last kahel tasandil

15.10.2015

Tuiõpe_370x240_2015Iga meie kooli vastuvõetud laps peab tundma end väärtuslikuna ning saama oma potentsiaalile vastavat õpetust ja kasvatust. Selle võimaluse tagamine on koolile vastutusrikas ülesanne.

Edu alus on koostöö
Õpilase individuaalse arengu ja heaolu toetamise üks oluline eeldus on sujuv koostöö õpetajate, õpilaste, lapsevanemate ning juhtkonna vahel.

Õpiraskustega õpilase heaks tehtava töö eesmärk on

  • toetada lapse individuaalset arengut;
  • märgata erivajadust varakult;
  • ennetada probleeme;
  • lahendada tekkinud probleemid tõhusalt ja õigel ajal.

See töö toimub koolis kahel tasandil.

I tasandi tugi
Klassi- ja aineõpetajad jälgivad koostöös tugimeeskonnaga lapse individuaalset toimetulekut õppesituatsioonis.

Selleks et toetada hariduslike erivajadustega lapse individuaalset arengut, saavad õpetajad

  • diferentseerida ja individualiseerida õppetööd klassi tasandil;
  • teha koostööd koduga (arenguvestlused) ja anda lapsevanemale pedagoogilisi juhiseid;
  • aidata last individuaalselt tundidevälisel ajal.

II tasandi tugi
Kui klassi- ja aineõpetajate toest jääb väheseks, lisandub õpiraskuste korrigeerimisse kooli tugimeeskond. See tiim loodi kaks aastat tagasi ning sinna kuuluvad praegu koolipsühholoogid, õpiabirühma õpetaja ja eripedagoog. Need tugispetsialistid aitavad õpetajatel ja vanematel erivajadustega last märgata ning annavad nõu sobiva arengukeskkonna kujundamisel.

Koolipsühholoog ja eripedagoog või logopeed teevad pedagoogilis-psühholoogilise hindamise, mis on aluseks individuaalse õppekava (IÕK) koostamisele ning rakendamisele. IÕK on dokument, kus fikseeritakse konkreetsele lapsele vajalikud kooli õpiabi võimalused.

Õpiraskusega õpilaste jaoks on koolis loodud õpiabirühmad. Igale abi vajavale õpilasele on ette nähtud kaks-kolm õpiabitundi nädalas. Õpiabirühma tunni teema kattub üldjuhul vastava klassi õpetaja töökavas oleva teemaga. Õpiabiõpetaja peamine ülesanne on aidata last õppeaines, selleks rakendab õpetaja erimetoodikat, jagab lisaselgitusi, pakub lisaharjutusi ning suunab ja julgustab.

IÕK koostatakse abi vajavale õpilasele korraga üheks õppeaastaks ja seda kava rakendatakse ainult vanema nõusolekul. Järgmise õppeaasta alguses hinnatakse lapse õpiabivajadust uuesti ja otsustatakse, kas IÕK rakendamist on vaja jätkata või mitte.

Jalus