fbpx

Tagasiside

Meie jaoks on oluline Sinu tagasiside, et saaksime pidevalt areneda ja vastata Sinu ootustele. Kirjuta siia, mis Sulle meeldib või mis saaks järgmine kord olla paremini. Kui Sul on küsimus lepingu muudatuse või treeningule registreerimise kohta, siis edasta see veebilehe jaluses olevale e-posti aadressile.

Otsi
 

Uudised

erakooli uudiskiri

Töö uuenduste nimel käib suure hooga

07.06.2017

Viimane aasta on möödunud senisest rohkearvulisemate arutelude ja töörühmade rütmis. Uue arengukava ja õppekava koostamine vajabki kõigi osaliste täit tähelepanu.

Eelmise õppeaasta lõpus kutsuti kokku arengukava töörühm, kuhu kaasati koolipidaja, juhtkonna, õpetajate, õpilaste ja lastevanemate esindajad. Töörühma mõttevahetustes selgitati välja kõigi huvigruppide ootused koolile ja õppetegevusele. Täiendavalt toimusid selle õppeaasta jooksul eraldi töörühmades arutelud vanematekogu, õpilasesinduse ja õpetajatega.

Arutelude ja ühiste ootuste põhjal selgusid kooli peamised arenguvajadused ning uue õppekava ja arengukava koostamise sisendid, mis on saanud kinnituse ja heakskiidu nii kooli nõukogult kui ka vanematekogult:

 • suurendame õpilaste ja õpetajate digipädevust;
 • kasutame eri kooliastmetes läbivaid teemasid ja loome kooliastmete vahel suurema sidususe;
 • tugevdame lõimingu osatähtsust ja koostame valdkondlikud ainekavad: näiteks suurendame ainekavades matemaatika, keemia ja füüsika omavahelist sidusust ning nende seotust tegeliku eluga;
 • rakendame süsteemset projektõpet;
 • parandame eesti keele ja matemaatika kui alusainete õpitulemusi;
 • suurendame tunnijaotusplaanis matemaatika osatähtsust ja mahtu, et parandada õppekvaliteeti ning tugevdada matemaatika seost teiste reaalainetega;
 • jätkame süsteemset tööd õpilastega, kellel on hariduslikud erivajadused; seejuures pöörame senisest enam tähelepanu andekatele õpilastele ning töötame välja süsteemi nende arengu ja õppimise toetamiseks;
 • läheme esimeses kooliastmes 2018/2019. õppeaastal üle üldõpetusele;
 • juurutame 2018/2019. õppeaastal kooliastmepõhise õppe- ja kasvatusprotsessi;
 • loome koolimajadesse rekreatsioonialad ja väljaspool klassiruumi õppimise võimalused: käesoleval õppeaastal kuulutasime välja ideekorje ja uuel kooliaastal ootavad õpilasi õppimiskohad ja puhkenurgad koridorides;
 • korraldame lastevanematele koolitusi ja ühisüritusi: jätkame koolitustega, millega tegime algust juba käesoleval õppeaastal.

On hea meel, et ühiste arutelude tulemusena on kindlaks määratud sihid, mille poole liikuda. Arenguvajaduste elluviimist alustame sujuvalt juba saabuval õppeaastal, kuid põhirõhk uue õppekava rakendamisel jääb 2018/2019. õppeaastasse.

Sellest sügisest suurendame matemaatikatundide arvu, pöörame rohkem tähelepanu projekt- ja õuesõppele, rajame õpilastele koolimajadesse rekreatsioonialad, katame koolimajad interaktiivse õppe arendamiseks wifiga ja soetame mõlemasse koolimajasse mobiilse tahvelarvutiklassi. Ühtlasi ootab järgmise kooliaasta jooksul õppetoole ees suur töö uue õppekava ja ainekavade koostamisel, et oleksime ülejärgmisest õppeaastast valmis algkoolis üle minema üldõpetusele ja rakendama põhikoolis kooliastmepõhist integreeritud õpet.

Uue arengukava ja õppekavaga seotud muudatused vajavad kogu koolipere ühist jõupingutust: ainult koos saame luua parima kooli.

Jalus